Poland's Climate Policy – Selected Legal Aspects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2024.8.1.824

Keywords:

Climate Policy, Climate, Air, Renewable Energy Sources, Air Protection, Environmental Law, Polish Law

Abstract

This paper aims to briefly present the climate policy in Poland, in selected critical areas from the author's perspective and that may accelerate or delay the just transformation. Climate policy should be a significant part of Poland's activities because Poland is one of the EU countries most dependent on fossil fuels, and the increase in carbon dioxide emissions is also disturbing. However, as the analyses show, the conclusions of various reports seem fully justified, and Poland is not correctly implementing its climate policy. This paper, the first in the series, first explains the basic concepts. Then it briefly presents the basics of the EU's climate policy. The last part concerns Poland's implementation of climate policy in selected areas. Renewable energy sources and air protection will be discussed first in the series. The final fragment contains unoptimistic conclusions with a simultaneous suggestion to undertake urgent work on the Climate Protection Act in Poland. The research was carried out using dogmatic, legal, and statistical methods to a narrow extent.

Author Biography

Ewa Radecka, University of Silesia in Katowice

Assistant Professor
Faculty of Law and Administration
Institute of Law
Bankowa 11B
40-007 Katowice
Poland
ewa.radecka@us.edu.pl

References

Borek, A. (2021). Adaptacja do zmian klimatu w unijnej i polskiej polityce klimatycznej oraz prawie klimatycznym. Wybrane zagadnienia [Adaptation to climate change in the EU and Polish climate policy and climate law. Selected Issues]. Warszawa: IOŚ-PIB.

Bukowska, J. (2021). Ramy prawne osiągania neutralności klimatycznej w Europejskim prawie o klimacie [The legal framework for achieving climate neutrality in European climate law]. In: Mik, C. and Borek, A. (eds.). Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym [Climate change in the light of European Union and Polish law against a comparative background]. Warszawa: IOŚ-PIB.

Dalla Longa, F., et. al. (2018). Wind potentials for EU and neighbouring countries: Input datasets for the JRC-EU-TIMES Model. Luxembourg 2018. Available at: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109698 (accessed on 04.01.2024).

Derski, B. and Skłodowska, M. (2021). Jak Polska osiągnęła cel OZE na 2020 r.? [How Poland achieved the renewable energy target for 2020?]. In: FORSAL.PL, published on 21.12.2021. Available at: https://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/8318002,jak-polska-osiagnela-cel-oze-na-2020-r.html (accessed on 04.01.2024).

Jędrzejek, K. (2023). Legal instruments of air protection – selected issues. Master's thesis. Unpublished, Katowice (archived at the University of Silesia).

Kruczyński, J., D. and Gerwatowska, M. (2023). Sprawne karanie za zanieczyszczenie powietrza jako instrument poprawy jakości życia – uwagi na tle karania za naruszenie przepisów „uchwały antysmogowej” [Efficient punishment for air pollution as an instrument to improve the quality of life - remarks on the background of punishment for violating the provisions of the "anti-smog resolution"]. Samorząd Terytorialny, 4, 77-91.

Leggewie, C. and Welzer, H. (2012). Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji [The end of the world as we knew it. Climate, future and opportunities for democracy]. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Polityczne.

Machińska, H. (2013). Prawa człowieka i środowisko – perspektywa sformułowania prawa do środowiska w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Human rights and the environment – the perspective of formulating the right to the environment in the European Convention on Human Rights]. In: Galicki, Z. and Gubrynowicz, A. (eds.), Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku [International environmental law of the 21st century]. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Makowski, M. (2018). Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. [Act on investments in wind farms. Commentary]. Warszawa: LEX/el.

Michalak, W. and Dworakowska, A. (2023). Chorzy na smog. Jak dni z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie, Warszawa 2023 [Sick of smog. How days with high levels of air pollution affect our health and well-being, Warsaw 2023]. Klimatyczna Baza Wiedzy [Climate Knowledge Base]. Available at: https://klimatycznabazawiedzy.org/raport/chorzy-na-smog/ (accessed on 04.01.2023).

Radecka, E. (2020). The National Air Pollution Control Programme in Poland: Selected Legal Issues. Review of European and Comparative Law, 40(1), 7-23, https://doi.org/10.31743/recl.4981

Radecka, E. (2021). A legal model of air protection in Poland – selected issues. Bratislava Law Review, 5(1), 159-166, https://doi.org/10.46282/blr.2021.5.1.231

Radecka, E. and Nawrot, F. (eds.) (2021). Green deal or green disorder? Selected issues. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.

Siwior, P. (2021). Prawo klimatyczne i polityka klimatyczna UE – rozwój i przyszłe kierunki [EU climate law and policy - developments and future directions]. In: Borek, A. (ed.), Adaptacja do zmian klimatu w unijnej i polskiej polityce klimatycznej oraz prawie klimatycznym. Wybrane zagadnienia [Adaptation to climate change in the EU and Polish climate policy and climate law. Selected Issues]. Warszawa: IOŚ-PIB.

Sobieraj, K. (2021). Wyzwania w zakresie wdrażania unijnej polityki klimatycznej w dobie kryzysu energetycznego na przykładzie odnawialnych źródeł energii. [Challenges in implementing EU climate policy in times of energy crisis on the example of renewable energy sources]. Gdańskie Studia Prawnicze, 4(61), 122-136, https://doi.org/10.26881/gsp.2023.4.07

Swianiewicz, P. and Łukomska, J. (2022). RANKING: Pokrycie gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [RANKING: Coverage of communes with local spatial development plans]. In: Wspólnota, published on 25.07.2022. Available at: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/pokrycie-gmin-miejscowymi-planami-zagospodarowania-przestrzennego (accessed on 30.03.2024).

Szpak, A. (2019). Rada Bezpieczeństwa ONZ a zmiany klimatu [The UN Security Council and climate change]. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(2), 150–160, https://doi.org/10.34862/rbm.2018.2.12

Air emissions accounts totals bridging to emission inventory totals, 20.12.2023. In: Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_ac_aibrid_r2__custom_9190133/default/bar?lang=en (accessed on 03.01.2024).

CAN Europe (2023). Climate laws in Europe – essential for achieving climate neutrality (report), published on 06.12.2023. Available at: https://caneurope.org/climate-laws-2023/ (accessed on 04.01.2024).

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi (2023). Projekt ustawy o ochronie klimatu [Draft act on climate protection]. Available at: https://www.clientearth.pl/najnowsze-dzialania/materialy-do-pobrania/projekt-ustawy-o-ochronie-klimatu/ (accessed on 04.01.2024).

Climate Action Progress Report (2022). Poland. Available at: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2023-04/pl_2022_factsheet_en.pdf (accessed on 03.01.2024).

Climate Change Performance Index (CCPI). Poland. Available at: https://ccpi.org/country/pol/ (accessed on 04.01.2024).

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Text with EEA relevance.). OJ L 328, 21.12.2018, pp. 82–209. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj

Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652, OJ L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj

Directorate-General for Climate Action (2023). State of the Energy Union 2023: Further action needed to accelerate climate action. Progress Report 2023. Climate Action. Available at: https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/climate-action-progress-report-2023-2023-10-24_en (accessed on 03.01.2024).

Dlaczego Polska potrzebuje własnej ustawy o ochronie klimatu? [Why does Poland need its own climate protection act?] In: ClientEarth, Prawnicy dla Ziemi. Available at: https://www.clientearth.pl/dlaczego-polska-potrzebuje-wlasnej-ustawy-o-ochronie-klimatu/ (accessed on 04.01.2024).

European Commission (2023). Commission recommendation of 18.12.2023 on the consistency of Poland's measures with the Union's climate-neutrality objective and with ensuring progress on adaptation. C(2023) 9626 final. Available at: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2023-12/C_2023_9626_Poland.pdf (accessed on 03.01.2024).

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (2023). Podstawy Ambitnej Polityki Klimatycznej: działania dla przyszłości naszej planety [Foundations of an Ambitious Climate Policy: actions for the future of our planet]. In: ChronmyKlimat.pl, published on 10.08.2023. Available at: https://www.chronmyklimat.pl/spoleczenstwo/2064-podstawy-ambitnej-polityki-klimatycznej-dzialania-dla-przyszlosci-naszej-planety (accessed on 01.01.2024).

Główny Urząd Statystyczny (2023). Ochrona środowiska 2023 [Environment 2023]. Available at: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5484/1/24/1/ochrona_srodowiska_2023.pdf (accessed on 30.03.2024).

IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. Available at: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/ (accessed on 03.01.2024).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. WHO o ryzyku związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce [WHO on the risk of air pollution in Poland]. 14.06.2022. Available at: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/who-o-ryzyku-zwiazanym-z-zanieczyszczeniem-powietrza-w-polsce2 (accessed on 04.01.2024).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. [National energy and climate plan for 2021-2030]. Available at: https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu (accessed on 04.01.2024).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zintegrowane krajowe sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii i klimatu. [Integrated National Progress Report on Energy and Climate]. Available at: https://www.gov.pl/web/klimat/zintegrowane-krajowe-sprawozdanie-z-postepow-w-dziedzinie-energii-i-klimatu (accessed on 03.01.2024).

Morska Energetyka Wiatrowa. Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. [Spatial development plan for Polish maritime areas]. Available at: https://www.gov.pl/web/morska-energetyka-wiatrowa/plan-zagospodarowania-przestrzennego-polskich-obszarow-morskich (accessed on 30.03.2024).

Polski Atom. Bezpieczeństwo energetyczne podstawą rozwoju społeczeństwa. [Energy security is the basis for the development of society]. Available at: https://www.gov.pl/web/polski-atom/bezpieczenstwo-energetyczne-podstawa-rozwoju-spoleczenstwa (accessed on 04.01.2024).

Propozycje Rekomendacji dla obszaru sprawiedliwa transformacja [Proposed recommendations for the area of just transformation]. Available at: https://transformacja.slaskie.pl/download/content/138 (accessed on 03.01.2024).

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’), OJ L 243, 9.7.2021, pp. 1–17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj

Regulation (EU) 2023/857 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2023 amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement, and Regulation (EU) 2018/1999, OJ L 111, 26.04.2023, pp. 1–14. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj

Report of the Central Statistical Office (2019). Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2019-roku,10,3.html, and from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2022-roku,3,17.html (accessed on 03.01.2024).

Supply, transformation, and consumption of solid fossil fuels, 21.12.2023. In: Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_sff/default/bar?lang=en (accessed on 03.01.2024).

The Climate Change Performance Index (2023). Available at: https://ccpi.org/ranking/ (accessed on 04.01.2024).

Uchwała sejmiku nr V/36/1/2017. Available at: https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017 (accessed on 06.01.2024).

What Does Net Zero Emissions Mean? In: Climate Council, published on 14.04.2023. Available at: https://www.climatecouncil.org.au/resources/what-does-net-zero-emissions-mean/ (accessed on 30.03.2024).

WHO Global Air Quality Guidelines (2021). Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulphur dioxide and carbon monoxide. Summary, 14 October 2021. Available at: https://www.who.int/poland/pl/publications/i/item/9789240034433 (accessed on 06.01.2024).

Downloads

Published

07-07-2024

How to Cite

Radecka, E. (2024). Poland’s Climate Policy – Selected Legal Aspects. Bratislava Law Review, 8(1), 181–194. https://doi.org/10.46282/blr.2024.8.1.824

Issue

Section

Discussion Papers

Categories