Judical review of discretionary powers in the activity of historical monuments protection bodies. The experience under the case law of Polish administrative courts

Authors

  • Jerzy Parchomiuk John Paul II Catholic University of Lublin, Department of Administrative Law

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.101

Keywords:

protection of monuments, judicial review, discretionary powers, decision-making freedom, public and individual interest, property right

Abstract

The sovereign nature of the forms of operation of cultural heritage protection authorities, the polarization between the individual interest and the public interest, discretion margin in the activities of the authorities, all these elements create a kind of “explosive mixture”, which is the source of the legal disputes between the owners of historical monuments and historical monuments protection bodies. The key element of the guarantee of individual freedom is judicial review of public administration. Therefore, it is a matter of dispute to which extent the public administration is subject to judicial review when performing the tasks entrusted. The aim of this article is to analyze how Polish administrative courts approach the problem. What methodology of the review of discretion margin they use? How they solve the dilemma: who makes the final decision – the body or the court? Do they retain the judicial self-restraint or rather they are willing to interfere in the merits of the decision?

References

ACHTERBERG, N.: Allgemeines Verwaltungsrecht. Heidelberg: C.F. Müller, 1986.

BACHOF, O.: Beurteilungsspielraum, Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff. In: Juristenzeitung, 1955, no 4.

BRINKTRINE, R.: Verwaltungsermessen in Deutschland und England. Heidelberg: C. F. Müller, 1997.

CHAPUS, R.: Droit administratif général. Tome I. Paris: Montchrestien, 2001.

CRAIG, P.: Administrative Law. 7th ed. London: Thomson, 2012. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199568628.001.0001

DUBOUIS, L.: La théorie de l’abus de droit et la jurisprudence administrative. Paris: LGDJ, 1962.

DWORKIN, R.: Taking Rights Seriously. Massachusets: Harvard University Press, 1978.

HÄFELIN, U. – MÜLLER, G.: Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Zürich: Schulthess, 1998.

JAŚKOWSKA M.: Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej. In: HAUSER, R. – NIEWIADOMSKI, Z. – WRÓBEL, A. (eds.): System prawa administracyjnego. Tom I. Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: C.H. Beck, 2010.

JAKIMOWICZ, W.: Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków: Zakamycze, 2006.

KOBYLIŃSKI, Z. – WYSOCKI, J.: Ujęcie problematyki ochrony zabytków archeologicznych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – stan obecny i postulaty zmian. In: ZEIDLER, K. (ed.): Prawo ochrony zabytków. Warszawa-Gdańsk: Wolters Kluwer, 2014.

KOWALSKI, W. – ZALASIŃSKA, K.: Strategia regulacji prawa ochrony dziedzictwa kulturowego. In: ZEIDLER, K. (ed.): Prawo ochrony zabytków. Warszawa-Gdańsk: Wolters Kluwer, 2014.

LESZCZYŃSKI, L.: Stosowanie generalnych klauzul odsyłających. Kraków: Zakamycze, 2001. MAURER, H.: Allgemeines Verwaltungsrecht. München: C.H. Beck, 2011.

OSSENBÜHL, F.: Rechtliche Gebundenheit und Ermessen der Verwaltung. In: ERICHSEN, H.-U. (ed.): Allgemeines Verwaltungsrecht. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1995. https://doi.org/10.1515/9783110902815 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110902815

PARCHOMIUK, J.: Nadużycie prawa w prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck, 2018.

PŁAŻYŃSKA, K.: Świadectwo minionej epoki czy dobro kultury współczesnej? Problemy ochrony prawnej architektury nowoczesnej. In: ZEIDLER, K. (ed.): Prawo ochrony zabytków. Warszawa-Gdańsk: Wolters Kluwer, 2014.

PROTT, L.V. – O’KEEFE, P. J.: Cultural Heritage or Cultural Property. In: International Journal of Cultural Property, 1992, no 1. RODE, L.-H.: § 40 VwVfG und die deutsche Ermessenslehre. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000. https://doi.org/10.1017/s094073919200033x DOI: https://doi.org/10.1017/S094073919200033X

SCHWARZE, J.: Grundlinien und neure Entwicklungen des Verwaltungsrechtschutzes in Frankreich und Deutschland. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1996, no. 1.

SCHENKE, W.-R.: Verwaltungsprozessrecht. Heidelberg – München: C.F. Müller, 2012.

SERRAND, P.: Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration à travers la jurisprudence récente. In : Rev. du droit public, 2012, no 4.

STĘPKOWSKI, A.: Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Warszawa: Liber, 2010.

TAJCHMAN, J.: Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy a przyczyny jego degradacji w Polsce oraz drogi do jej powstrzymania. In: ZEIDLER, K. (ed.): Prawo ochrony zabytków. Warszawa-Gdańsk: Wolters Kluwer, 2014.

TOTH, A.: The Oxford Encyclopedia of European Community Law. Oxford: Oxford University Press, 2005.

TRZCIŃSKI, M.: Definicja zabytku archeologicznego – problemy i kontrowersje wokół stosowania prawa. In: ZEIDLER, K. (ed.): Prawo ochrony zabytków. Warszawa-Gdańsk: Wolters Kluwer, 2014.

VAN RAEPENBUSCH, S : Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes. Bruxelles: Larcier, 2001.

VEDEL, G. – DELVOLVÉ, P : Droit adminitstratif, T. 1. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.

WADE, W. – FORSYTH, Ch: Administrative Law. 9th ed. New York: Oxford University Press, 2004.

WOLFF, H. J. – BACHOF, O. – STOBER, R.: Verwaltungsrecht I. München: C.H. Beck, 1994.

WOOLF, H. Lord – JOWELL, J. – LE SUEUR, A.: De Smith’s Judicial Review. 6th ed. London: Sweet & Maxwell, 2007.

WRÓBLEWSKI, J.: Wartości a decyzja sądowa. Wrocław: Ossolineum, 1973.

ZEIDLER, K.: O znaczeniu teorii konserwatorskiej w procesie stosowania prawa. In: SZMYGIN, B. (ed.): Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce. Warszawa-Lublin: Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, 2008.

Downloads

Published

31-12-2018

How to Cite

Parchomiuk, . J. (2018). Judical review of discretionary powers in the activity of historical monuments protection bodies. The experience under the case law of Polish administrative courts. Bratislava Law Review, 2(2), 6–29. https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.101

Funding data