Mandatory and Default Regulation in the Slovak Commercial Law

Authors

  • Barbora Grabličková Comenius University in Bratislava, Faculty of Law https://orcid.org/0000-0003-0458-3808
  • Mária Patakyová Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.176

Keywords:

mandatory regulation, default regulation, judicial intervention, circumvention of mandatory regulation, commercial law, Slovak law

Abstract

The aim of this contribution is to provide the reader with an understanding of the concept of mandatory and default regulation within the Slovak commercial law. Private law regulation is in the Slovak Republic quite specific, as the Commercial Code covers not only companies (and cooperatives), but contractual aspects of the commercial law as well, which interferes with the contractual regulation stipulated in the Civil Code and causes duality. The Commercial Code and the Civil Code differently regulates the matter of mandatory and default regulation and therefore we found it crucial to provide the reader, who (most likely) does not have a detailed knowledge about these specificities in the Slovak law, with a more theoretical and descriptive introduction. Such an introduction is crucial in order to understand the following contextual analysis of the issue of mandatory and default regulation in the Slovak commercial law. However, the main aim of this contribution is to tackle the specific angles of the topic, in concrete, a possible judicial interference into the mandatory and default regulation of the commercial law and its impact on this concept. Moreover, the authors address the matter of possible avoidance of mandatory regulation in the commercial law through the contract on the sale of an enterprise and shareholders’ agreements, which are uniquely regulated in the Commercial Code. Moreover, the contribution addresses a hypothesis, that despite the need for simplification of the commercial law, the latest amendments of the Commercial Code goes opposite direction by introducing new mandatory provisions into the code, due to the abuse of a company as a legal form.

References

Baňacká, L. (2006). Ingerencia súdu do podnikania kapitálových spoločností pri rozhodovaní o neplatnosti uznesenia kapitálových spoločností pri rozhodovaní o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. In J. Husár (Ed.), Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. (pp. 1–11). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Blaha, M. (2016). § 118. In M. Patakyová, S. Barkoci, Z. Bartová, M. Blaha, J. Duračinská, M. Ďurica, … J. Vozár (Eds.), Obchodný zákonník. Komentár. (5th ed.). Praha: C. H. Beck.

Černá, S. (2011). Vedlejší dohody (sideletters) společníků kapitálových společností. Obchodněprávní Revue, 3(1), 1–10.

Csach, K. (2007a). Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (II. časť – rozbor dispozitívnych noriem). Právny Obzor, 90(3), 247–259.

Csach, K. (2007b). Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve práve (I. časť - Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem). Právny Obzor, 90(2), 102–121.

Csach, K. (2017a). § 483. In O. Ovečková, K. Csach, R. Pala, M. Galandová, M. Patakyová, L. Žitňanská, … J. Mazáková (Eds.), Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok II. (§ 126-775). (p. 781). Bratislava: Wolters Kluwer.

Csach, K. (2017b). § 66c. In O. Ovečková, K. Csach, R. Pala, M. Galandová, M. Patakyová, L. Žitňanská, … J. Mazáková (Eds.), Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I. (§ 1-260). (pp. 474–493). Bratislava: Wolters Kluwer.

Csach, K. (2017c). Obchodná spoločnosť v kríze. Súkromné Právo : Odborný Časopis Zameraný Na Otázky Aplikačnej Praxe., 3(4), 166 – 175.

Csach, K. (2018). Faktický orgán obchodnej spoločnosti a jeho zodpovednosť podľa § 66 ods. 7 Obchodného zákonníka. Bulletin Slovenskej Advokácie, 26(7–8), 12–20.

Csach, K. (2019). Faktické riadenie a ovládanie obchodných spoločností: Na ceste k slovenskému koncernovému právu. In K. Eichlerová & M. Jasenský (Eds.), Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, II. Pocta Stanislavě Černé. Pocta Ireně Pelikánové. Praha: Wolters Kluwer.

Csach, K., Havel, B., Dědič, J., Lasák, J., Štenglová, I., Patakyová, M., … Mock, S. (2017). Akcionářské dohody. (1st ed.). Praha: Wolters Kluwer ČR.

Cukerová, D. (2017). Prostriedky ochrany veriteľa obchodnej spoločnosti pri zakázanom vrátení vkladu a ich vzájomná interakcia. Súkromné Právo : Odborný Časopis Zameraný Na Otázky Aplikačnej Praxe., 3(4), 157–165.

Dolný, J. (2016). Doktrína prekvalifikovania cudzích zdrojov na vlastné zdroje. Justičná Revue. Časopis Pre Právnu Prax., 68(10), 1034–1053.

Eliáš, K. (2016). Smluvní autonomie při organizaci obchodních společností. Právny Obzor, 99(3), 171 – 185.

Grambličková, B. (2016). Spoločnosť v kríze - dopad na delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016. (pp. 253–260). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.

Grambličková, B. (2019). Zmluva o tichom spoločenstve v kontexte aktuálnych výziev práva obchodných spoločností elektronický document. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. (1st ed., pp. 457–464). Bratislava: Právnická fakulta UK.

Kačaljak, M., & Grambličková, B. (2016). Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov slovenských spoločností v kontexte základných pravidiel. In T. Kyselovská, M. Chorvát, V. Kadlubiec, N. Springinsfeldová, A. Virdzeková, & K. Drličková (Eds.), Cofola 2016. Sborník z konference. (pp. 1593–1607). Brno: Masarykova univerzita.

Patakyová, M., & Grambličková, B. (2019a). Posudzovanie dohôd medzi zakladateľmi obchodnej spoločnosti v kontexte výkonu súdnej moci. In Bratislavské právnické fórum 2019: nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve (1st ed., pp. 6–18). Bratislava: Právnická fakulta UK.

Patakyová, M., & Grambličková, B. (2019b). Slovakia. In C. Gerner-Beuerle, F. M. Mucciarelli, E.-P. Schuster, & M. Siems (Eds.), The private international law of companies in Europe. (1st ed., pp. 661–683). München: C.H. BECK.

Havel, B. (2010). Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. Praha: Auditorium.

Houdek, Z. (2016). Zákonná regulace akcionářskych smluv na Slovensku. In J. Bejček, J. Šilhán, & J. Valdhans (Eds.), Dny práva 2015 – Days of Laws 2015. Část I. Zákonná regulace v. smluvní úprava? (pp. 66–84). Brno: Masarykova univerzita.

Janáč, V. (2017). Akcionárske dohody - Vybrané aspekty. 1. časť. Súkromné Právo : Odborný Časopis Zameraný Na Otázky Aplikačnej Praxe., 3(6), 236–242.

Janáč, V. (2018). Akcionárske dohody - Vybrané aspekty. 2. časť. Súkromné Právo : Recenzovaný Časopis Zameraný Na Otázky Aplikačnej Praxe., 4(1), 32–37.

Kačaljak, M., & Grambličková, B. (2019). (Staro)nový inštitút zákazu vrátenia vkladu a pravidlá transferového oceňovania. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae., 38(2), 84–100.

Kalesná, K., & Patakyová, M. (2019). Subjects of Legal Regulation – Different Approaches of Competition, Public Procurement and Corporate Law. In Economic and Social Development (Book of Proceedings). (pp. 210–219). Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency. Retrieved from https://doi.org/10.2139/ssrn.3546676

Knapp, V. (1995). O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heteronomním a autonomním). Právnik, 134(1), 1–11.

Mamojka, M., Bohrnová, M., Ušiaková, L., Júdová, E., Kubincová, S., Kubinec, M., … Smalik, M. (2016). Obchodný zákonník: Veľký komentár. 1. zväzok (§ 1-260). Žilina: Eurokódex.

Mašurová, A. (2017). Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie. In Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií. (pp. 62–93). Olomouc: Iuridicum Olomoucens.

Mašurová, A. (2018a). Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. In Bratislavské právnické fórum 2018: vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva. (1st ed., pp. 139–147). Bratislava: Právnická fakulta UK.

Mašurová, A. (2018b). Osobitné ustanovenia o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie. In Z. Nevolná & D. Hlobíková (Eds.), Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. (1st ed., pp. 105–119). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta.

Mašurová, A. (2018c). Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. (1st ed., pp. 169–181). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.

Ovečková, O. (2017). § 263. In O. Ovečková, K. Csach, R. Pala, M. Galandová, M. Patakyová, L. Žitňanská, … J. Mazáková (Eds.), Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok II. (§ 126-775). (p. 69). Bratislava: Wolters Kluwer.

Ovečková, O., Csach, K., Pala, R., Galandová, M., Patakyová, M., Žitňanská, L., … Mazáková, J. (2017a). Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I (§ 1-260). Bratislava: Wolters Kluwer.

Ovečková, O., Csach, K., Pala, R., Galandová, M., Patakyová, M., Žitňanská, L., … Mazáková, J. (2017b). Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok II (§ 261-775) (1st ed.). Bratislava: Wolters Kluwer.

Patakyová, M. (2016a). § 194. In M. Patakyová, S. Barkoci, Z. Bartová, M. Blaha, J. Duračinská, M. Ďurica, … J. Vozár (Eds.), Obchodný zákonník. Komentár. (5th ed.). Praha: C. H. Beck.

Patakyová, M. (2016b). § 263. In M. Patakyová, S. Barkoci, Z. Bartová, M. Blaha, J. Duračinská, M. Ďurica, … J. Vozár (Eds.), Obchodný zákonník. Komentár. (5th ed.). Praha: C. H. Beck.

Patakyová, M. (2016c). § 66c. In M. Patakyová, S. Barkoci, Z. Bartová, M. Blaha, J. Duračinská, M. Ďurica, … J. Vozár (Eds.), Obchodný zákonník. Komentár. (5th ed.). Praha: C. H. Beck.

Patakyová, M., Barkoci, S., Bartová, Z., Blaha, M., Duračinská, J., Ďurica, M., … Vozár, J. (2016). Obchodný zákonník. Komentár. (5th ed.). Praha: C. H. Beck.

Patakyová, M., & Grambličková, B. (2018a). Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2011, IV. 434/2010-39 a jeho dopad na hmotnoprávnu podmienku aktívnej vecnej legitimácie akcionára/spoločníka na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. In Bratislavské právnické fórum 2018: vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva. (1st ed., pp. 148–154). Bratislava: Právnická fakulta UK.

Patakyová, M., & Grambličková, B. (2018b). Tiché spoločenstvo ako forma financovania podnikateľskej činnosti. In Z. Nevolná & D. Hlobíková (Eds.), Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. (1st ed., pp. 147–155). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta.

Patakyová, M., & Grambličková, B. (2019). Defining characteristics of the company. In Company Law and Law on Cooperatives – General introduction to the topic and definition of basic terms. (1st ed., pp. 77–94). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.

Patakyová, M., Grambličková, B., & Barkoci, S. (2017). Obchodné vedenie a jeho (potenciálne?) vplyvy na právne úkony v mene spoločnosti. In Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií. (pp. 12–38). Olomouc: Iuridicum Olomoucense.

Patakyová, M., Kačaljak, M., Grambličková, B., Mazúr, J., & Dutková, P. (2020). Slovak Simple Joint Stock Company – Critical Review and Preliminary Assessment. European Company and Financial Law Review., 17(2), 205–230. Retrieved from https://doi.org/10.1515/ecfr-2020-0011

Ronovská, K., & Havel, B. (2016). Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonómií vůle, nebo vice versa? Obchodněprávní Revue, 8(2), 33–39.

Štenglová, I., Plíva, S., & Tomsa, M. (2009). Obchodní zákoník. Komentář. (13th ed.). Praha: C. H. Beck.

Suchoža, J. (2016). Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. (4th ed.). Bratislava: Eurounion.

Šuleková, Ž. (2013). Zmluvná sloboda v korporátnom práve - kde nachádzať jej limity? Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 32(2), 270–279.

Šuleková, Ž. (2015). Obmedzenia pri dispozícii s obchodným podielom. In Ž. Šuleková, J. Čollák, & D. Rostáš (Eds.), Inštitúty práva obchodných spoločností. Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Zborník príspevkov z konferencie. (1st ed., pp. 84–99). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta.

Šuleková, Ž. (2016). Ničotnosť uznesení valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti - posun v slovenskej judikatúre? Súkromné Právo : Odborný Časopis Zameraný Na Otázky Aplikačnej Praxe., 2(1).

Žitňanská, L., Pala, R., & Palová, I. (2017). § 194. In O. Ovečková, K. Csach, R. Pala, M. Galandová, M. Patakyová, L. Žitňanská, … J. Mazáková (Eds.), Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I. (§ 1-260). (p. 1277). Bratislava: Wolters Kluwer.

Czech Republic, Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code of 5 November 1991.

Slovakia, Act no. 40/1964 Coll. Civil Code as amended of 26 February 1964.

Slovakia, Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended of 5 November 1991.

Slovakia, Act no. 389/2015 Coll. Amending and Supplementing the Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended of 12 November 2015.

Slovakia, Act no. 62/2020 Coll. on Certain Emergency Measures in Relation to the Spread of Dangerous Contagious Human Disease COVID-19 and in the Judiciary and Amending Certain Laws of 25 March 2020.

Slovakia, Explanatory report to the Act no. 389/2015 Coll. Amending and Supplementing the Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended.

Slovakia, Explanatory report to the Act no. 62/2020 Coll. on Certain Emergency Measures in Relation to the Spread of Dangerous Contagious Human Disease COVID-19 and in the Judiciary and Amending Certain Laws.

CJEU, judgement of 10 March 1992, Powell Duffryn plc v Wolfgang Petereit, C-214/89, ECLI:EU:C:1992:115.

Slovakia, Supreme Court of the Slovak Republic, 1 Obdo 7/08 (8 November 2007).

Slovakia, Supreme Court of the Slovak Republic, Obdo V 23/97 (20 February 1998).

Downloads

Published

31-08-2020

How to Cite

Grabličková, B., & Patakyová, M. (2020). Mandatory and Default Regulation in the Slovak Commercial Law. Bratislava Law Review, 4(1), 93–112. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.176

Issue

Section

Special Section - Mandatory and Default Regulation in Company Law

Categories

Most read articles by the same author(s)