Corporate criminal liability in terms of attributability concept

Authors

  • Jakub Ľorko Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
  • Matej Smalík Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2019.3.2.144

Keywords:

crime, corporate criminal liability, substantial aspects, attributability concept, criminal law, Slovak jurisdiction

Abstract

In this paper the authors analyse the introduced model of genuine corporate criminal liability in the Slovak Republic. Genuine corporate criminal liability is described in a more simplified way through the obligatory elements of corporate criminal liability. The authors also focus and conclude on practical reflections about potential excesses in the enforcement of the corporate criminal liability.

References

HAMRANOVÁ, D.: Aplikácia princípu ultima ratio v rozhodovacej praxi Denisa Hamranová. In: Justičná revue. Roč. 69, č. 6-7 (2017), p. 823-832. ISSN 1335-6461.

HEINE, G. Unternehmen, Straftrecht und Europäische Entwicklung. Österreichische Juristen-Zeitung, 2000, No. 23-24, p. 871-881.

FEDOROVIČOVÁ, I. Zamyslenie sa nad redukciou taxatívneho výpočtu majetkových a hospodárskych trestných činov v návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. In: Bratislavské právnické fórum 2015 [electronic source], Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2015. p. 1190-1194 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7160-411-2.

KALVODOVÁ, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In JELÍNEK, J. et al. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. 1st edition. Prague: Leges, 2013, 392 p. ISBN 978-80-87576-58-8.

LAZAR, J. et al. Občianske právo hmotné, Všeobecná časť. Bratislava: Iuris Libri, 2014, 1415 p. ISBN 9788089635351.

MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L. Možnosti trestnej zodpovednosti právnických osôb pri eliminovaní ekonomickej kriminality v kontexte naplnenia účelu a funkcií trestného práva. In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronic source], Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2015. - p. 1276-1285 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7160-411-2.

MIKUŠ, Š., BARTALSKÁ, K. Konateľ v spleti insolvenčného konania v právnej teórii obchodného práva a aplikačnej praxi konkurzných súdov. In: Policajná teória a prax. 2018. ISSN: 1335-1370.

PATAKYOVÁ, M. et al. Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Prague: C. H. Beck, 2010, 1199 p. ISBN 9788074003141.

POLÁK, P., BEZÁK, M. Definícia právnickej osoby, ako jeden z predpokladov jej trestnej zodpovednosti. In: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Proceedings from an international academic conference held on 12 November 2009, 1st edition. Bratislava: EUROKÓDEX, 2009, p. 141.

PROKEINOVÁ, M. Ekonomická kriminalita ako jeden z dôvodov zavádzania trestnej zodpovednosti právnických osôb. In: Bratislavské právnické fórum 2015 [electronic source], Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2015. p. 1309-1315 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7160-411-2.

ŠÁMAL, P. et al. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1st edition. Prague: C. H. Beck, 2012, 992 p. ISBN 978-80-7400-592-3.

Downloads

Published

31-12-2019

How to Cite

Ľorko, . J., & Smalík, M. (2019). Corporate criminal liability in terms of attributability concept. Bratislava Law Review, 3(2), 34–46. https://doi.org/10.46282/blr.2019.3.2.144

Issue

Section

Studies

Categories