Real Property Tax in Slovakia – Scoping Review

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2023.7.2.393

Keywords:

Real property tax, Slovakia, Scoping Review, Local Taxes, Local Government

Abstract

Real property tax is a common type of tax applicable often as a local tax and a source of local revenues, which is also the case in the Slovak Republic. This topic is gaining importance in general due to the decreasing revenues of local budgets and the increasing financial requirements of municipalities to ensure services for the citizens. Even though there is a wide range of available scientific literature on the topic, it has not yet been systematically summarized to identify the thematic spectrums of interest to the scientific community and there are areas not yet covered by the research. This review aims to identify the state of knowledge (scientific literature) on the issue of real property tax in the Slovak Republic and the research gap. For this reason, the authors have included the broadest possible range of available scientific literature on the topic of Slovak real property tax searched through the most relevant international databases (Web of Science and Scopus) and a complex national database comprising the works of Slovak academia (CREPČ), even in its broader context of local taxation and local government. The results were acquired by use of the method of a scoping review. Our findings show an increasing trend in the number of publications and authors on the topic in the course of time and their comparable focus on the legal and economic aspects. We identified a high preference for general assessment and certain topics in particular (e.g. tax revenues, tax rates) together with a lower interest in very specific problems and more interdisciplinary issues, where we see the potential for further research.

Author Biographies

Anna Vartašová, University of Pavol Jozef Šafárik

Senior Researcher
Department of Financial Law and Tax Law
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law
Kováčska 26, 040 75 Košice
Slovak Republic
anna.romanova@upjs.sk

Cecília Olexová, University of Economics in Bratislava

Associate Professor
Department of Economics and Management
University of Economics in Bratislava
Faculty of Business Economics with seat in Košice
Tajovského 13, 041 30 Košice
Slovak Republic
cecilia.olexova@euba.sk

Radka Štefanová, University of Pavol Jozef Šafárik

PhD. Student
Department of Financial Law and Tax Law
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law
Kováčska 26, 040 75 Košice
Slovak Republic
radka.stefanova@student.upjs.sk

References

Adamišin, P. and Marcinová, M. (2012). Daň z nehnuteľností ako nástroj znižovania regionálnych disparít. In: Kotulič, R. (ed.), Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2012. Prešov: Prešov University, pp. 9-14.

Arksey, H. and ’'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19-32, https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Association of Towns and Municipalities of Slovakia (2018). Dobrý deň, samospráva! 2018 – 2022. Retrieved from: https://www.zmos.sk/dobry-den-samosprava.html. (accessed on 11.04.2023)

Bahl, R.W., Linn J. F. and Wetzel, D.L. (2013). Financing metropolitan Governments in Developing Countries. Cambridge (MA): Lincoln Institute of Land Policy. ISBN 978-155844-254-2.

Bahl, R. and Martinez-Vazquez, J. (2007). The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects. Lincoln Institute of Land Policy. Working paper No. WP07RB1.

Balážová, E., Papcunová, V. and Tej, J. (2016). Dopad fiškálnej decentralizácie na výnos z dane z nehnuteľností na úrovni miestnej samosprávy SR. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.), XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masaryk University, pp. 891-898.

Belkovicsová, D. (2020). Daň z nehnuteľností ako významný zdroj financovania územnej samosprávy. Acta aerarii publici, 17(1), 93-111.

Bird, R.M. and Slack, E. (2002). Land and Property Taxation: A Review. World Bank.

Bird, R.M. and Slack, E. (2004). International Handbook of Land and Property Taxation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 9781845421434. https://doi.org/10.4337/9781845421434.00006

Bobáková, V. (2016). Economy of the Local Authorities in the Slovak Republic. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, 18(2), 35-52.

Bobáková V. and Rožová L. (2019). The income base of district towns in the Slovak Republic. Public Administration Issues, (6), 121-134, https://doi.org/10.17323/1999-5431-2019-0-6-121-134.

Bryson, P.J. (2010). The Economics of Centralism and Local Autonomy: Fiscal Decentralization in the Czech and Slovak Republics. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-10429-7.

Bryson, P.J. and Cornia, G.C. (2004). Public Sector Transition in Post-Communist Economies: The Struggle for Fiscal Decentralization in the Czech and Slovak Republics. Brigham Young University, Faculty Publications No. 421.

Bryson, P. J., Cornia, G. C., Čapková, S. and Konček, M. (2001). Land and Building Taxes in the Republic of Slovakia. In: Malme, J.H., Youngman, J.M. (eds.), The Development of Property Taxation in Economies in Transition: Case Studies from Central and Eastern Europe. Washington, D.C.: World Bank, pp. 51-66

Brzeski, J., Románová, A. and Franzsen, R. (2019). The evolution of property taxes in post-Socialist countries in Central and Eastern Europe. ATI Working papers WP/19/01.

Bujňáková, M. (2018). Finančné problémy fungovania obcí a miest v Slovenskej republike a možnosti ich rie-šenia. In: Zagadnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego. Rzeszów: RS Druk, pp. 580-590.

Cakoci, K. and Červená, K. (2018). Legal Concept of Local Taxes in the Slovak Legal Order. In: Mrkývka, P. et al. (eds.), The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy. Brno: Masaryk University, pp. 322-336.

Cíbik, L. (2018). Local tax on land at the level of Slovak towns. In: Sedmihradská, L. (ed.), Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. Prague: Oeconomica Publishing House, pp. 13-18.

Cíbik, L. (2020). Miestne dane na úrovni slovenských krajských miest. In: Cevárová, D. et al. (eds.), Interpolis '20. Banská Bystrica: Belianum, pp. 460-469.

Franzsen, R. and W.J. McCluskey (2017). Property Tax in Africa: Status, Challenges, and Prospects. Cambridge (MA): Lincoln Institute of Land Policy. ISBN 9781558443631.

Freire, M. E. and Garzón, H. (2014). Chapter 4. Managing Local Revenues. In: Farvacque-Vitkovic, C., Kopanyi, M. (eds.), Municipal Finances: A Handbook for Local Governments. Washington, DC: The World Bank, pp. 147-214.

Gecíková, I. and Papcunová, V. (2007). Agricultural farms and their participation in local tax fees creation in municipalities in the Slovak republic (case study), Roczniki Naukowe. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, IX(1), 119-121.

Gillespie, J.R. (1969). The property Tax and Urbanization, Administrative Law Review, 21(3), 319-324.

Gnat, S. (2021). Property mass valuation on small markets, Land, 10(4), 388, https://doi.org/10.3390/land10040388

Gyuri, R. and Jesenko, M. (2016). Miestne dane a oslobodenie od nich ako nepriama podpora náboženských organizácií. In: Nová Európa - výzvy a očakávania: Nová Európa - právo a náboženstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, pp. 66-78.

Holíková, J., Mikušová Meričková, B., Jakuš Muthová, N. (2022). Problém vertikálnej fiškálnej nerovnováhy pri výkone prenesených kompetencií na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku, Journal of Economics and Social Research, 23(2), 123-140, https://doi.org/10.24040/eas.2022.23.2.123-140

Horváthová, J. and Maličká, L. (2012). Miestne dane a ich nežiaduca optimalizácia. In: National and Regional Economics 9. Košice: Technical University, pp. 174-183.

Ihlanfeldt, K.R. (1984). Property taxation and the demand for housing: An econometric analysis, Journal of Urban Economics, 16(2), 208-224, https://doi.org/10.1016/0094-1190(84)90042-1

Jamrichová, T. (2021). Rozbor súčasnej právnej úpravy miestnych daní v kontexte sporných a nejednoznačných ustanovení. In: Liptáková, K. (ed.), Miestne dane na území Slovenska: Minulosť - súčasnosť - budúcnosť. Prague: Leges, 82-148.

Kačaljak, M. (2020). Paying taxes in the Digital Age, Bratislava Law Review, 4(2), 21-30. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.2.209

Kalamárová, M. (2013). Využívanie miestnych daní na podporu a usmerňovanie využívania kultúrneho dedičstva v mestských pamiatkových rezerváciách na Slovensku, Ekonomické spektrum, 8(4), 11-20.

Katkovčin, M. (2018). Sadzba dane z nehnuteľností vo svete judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava: Comenius University, pp. 40-48.

Khabsa, M. and Giles, C.L. (2014). The number of scholarly documents on the public web, PLoS One, 9(5), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093949

Klimovský, D. (2009). O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry, Acta Politologica, 1(2), pp. 182-213.

Kubincová, S. (2020). Ručenie v právnej úprave miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. In: Cevárová, D. et al. (eds.), Interpolis '20. Banská Bystrica: Belianum, pp. 341-346.

Kubincová, S. (2021). Úvahy nad možnými zmenami v právnej úprave miestnych daní. In: Liptáková, K. (ed.), Miestne dane na území Slovenska: Minulosť - súčasnosť - budúcnosť. Prague: Leges, pp. 149-162.

Kubincová, T. (2019). Vybrané teoretické a aplikačné otázky právnej úpravy dane z nehnuteľností. In: Liptáková, K. (ed.), Reflexie teórie a praxe na otázky miestnych daní. Ostrowiec Świętokrzyski: College of Business and Entrepreneurship, pp. 57-67.

Kukuľa, P. (2019). Daňové úniky pri miestnych daniach. In: Liptáková, K. (ed.), Reflexie teórie a praxe na otázky miestnych daní. Ostrowiec Świętokrzyski: College of Business and Entrepreneurship, pp. 106-113.

Liptáková, K. and Krnáč, J. (2019). Miestne dane na Slovensku (príklad miest Prešov a Žilina). In: Říha, R. (ed.), Sustainable Development 2019: “Selected Issues on Environmental and Regional Policy”. České Budějovice: VCollege of European and Regional Studies, pp. 103-112.

Liptáková, K. and Rigová, Z. (2021). Financial Assumptions of Slovak Municipalities for their Active Participation in Regional Development, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(4), 314-327, http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(18).

Malme, J.H. and Youngman, J.M. (2001). The Development of Property Taxation in Economies in Transition: Case Studies from Central and Eastern Europe. Washington, D.C.: World Bank. ISBN: 978-0-8213-4983-0.

McCluskey, W.J., Cornia, G.C. and Walters, L.C. (2012). A Primer on Property Tax: Administration and Policy. Oxford: Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-118-45433-6

McCluskey, W. J. and Plimmer, F. (2011). The Creation of Fiscal Space for the Property Tax: The Case of Central and Eastern Europe, International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 123-138. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.582748

Molitoris, P. (2010). Právna regulácia miestnych daní ako indikátor kvality života obyvateľov obcí v Slovenskej republike. In: Kolibová H. (ed.), Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Ústav veřejné správy a regionální politiky, pp. 1-11.

Nam C.W. and Parsche R. (2001). Municipal finance in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary: Institutional framework and recent development. Most: Economic Policy in Transitional Economies, 11(2), 143-164. https://doi.org/10.1023/A:1012218012967

OECD (2018). Rethinking Urban Sprawl: Moving Towards Sustainable Cities. OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/9789264189881-en

Papcunová, V. and Nováková, B. (2019). Real Estate Tax as Part of Municipal Tax Incomes (Case Study). In: Vaňková, I. (ed.), Proceedings of the 13th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. Ostrava: VSB – Technical University, pp. 321-330.

Pedrosa, A., Martins, F. and Breda, Z. (2022). Tourism Routes Characterisation and Concepts: A Scoping Review. In: Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022. Reading: Academic Conferences International Limited, pp. 307-315, https://doi.org/10.34190/ictr.15.1.283

Plaček, M. Ochrana, F., Půček, M.J. and Nemec, J. (2020). Fiscal Decentralization Reforms: The Impact on the Efficiency of Local Governments in Central and Eastern Europe. Cham: Springer International Publishing. ISBN 978-3-030-46757-9, https://doi.org/10.1007/978-3-030-46758-6

Poláček, E. (2017). Fiscal decentralization and its impact on development of property taxes in the Slovak Republic, Acta Academica Karviniensia, 17(3), 44-56, https://doi.org/10.25142/aak.2017.021

Poliak, L. (2014). Nedoplatky na miestnych daniach. In: Čechurová, L., Jiřincová, M. (ed.), Trendy v podnikání 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, pp. 1-6.

Poliak, L. (2015a). Vybrané aplikačné problémy daňovej normotvorby obcí. In: Akademické akcenty 2014. Bratislava: Paneurópska vysoká škola práva, pp. 693-701.

Poliak, L. (2015b). Social Dimension of Local Taxes. In: Slavíčková, P., Tomčík, J. (eds.), Knowledge for Market Use 2015: Women in Business in the Past and Present. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, pp. 737-745.

Poliak, L. (2016). Regulačná funkcia miestnych daní. In: Nové trendy 2016. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, pp. 170-181.

Prievozníková, K. and Vojníková, I. (2014). Východiská a prognózy miestnych daní. In: Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy II. Košice: University of Economics in Bratislava - Faculty of Business Economy with seat in Košice, pp. 58-63.

Rigová, Z., Flaška, F. and Kološta, S. (2020). Regionálne diferenciácie príjmov miestnych samospráv z daní z nehnuteľností podľa NUTS3 a LAU1. In: Cevárová, D. et al. (eds.), Interpolis '20. Banská Bystrica: Belianum, pp. 389-399.

Románová, A. (2021). Adequacy of Current System of Property Taxation in the Slovak Republic. In: Radvan, M. et al. (eds.), Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. Maribor: Institute for Local Self-Government, pp. 80-116.

Ross-Hellauer, T., Tennant, J.P., Banelytė, V., Gorogh, E., Luzi, D., Kraker, P., Pisacane, L., Ruggieri, R., Sifacaki, E. and Vignoli, M. (2020). Ten simple rules for innovative dissemination of research, PLoS Comput Biol. 16(4), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007704

Slack, E. and Bird, R.M. (2014). The Political Economy of Property Tax Reform. OECD Working Papers in Fiscal Federalism No. 18, https://dx.doi.org/10.1787/5jz5pzvzv6r7-en

Slovak Centre of Scientific and Technical Information. Open Science. Retrieved from: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/en-gb/openscience-in-slovakia/ (accessed on 10.05.2023)

Sobotovičová, Š. and Janoušková, J. (2020). Specifics of Real Estate Taxation in the Czech and Slovak Republics, International Advances in Economic Research, 26(3), 273–287, https://doi.org/10.1007/s11294-020-09800-5

Štrkolec, M. (2007). Daň z nehnuteľností a jej vyrubovanie a platenie v rámci daňového konania. In: Galajdová, J., Suja, M. (eds.), Stretnutie finančných právnikov. Bratislava: Academy of the Police Force, pp. 161-167.

Štrkolec, M. (2008). Príjmy miestnych daní - ústavné predpoklady a realita. In: Orosz, L., Dobrovičová, G. (eds.), 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, pp. 338-343.

Štrkolec, M. (2019). Štát vs. územná samospráva (limity miestnych daní). In: Babčák, V., Popovič, A., Sábo, J. (eds.), 3. slovensko-české dni daňového práva: pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: ŠafárikPress, pp. 335-346.

Tennant, J.P., Waldner, F., Jacques, D.C., Masuzzo, P., Collister, L.B. and Hartgerink, C.H.J. (2016). The academic, economic and societal impacts of Open Access: an evidence-based review, F1000Research, 5, 632, https://doi.org/10.12688/f1000research.8460.3

Taranu, V. and Verbeeck, G. (2022). Property tax as a policy against urban sprawl, Land Use Policy, 122, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106335

Tóth, P., Csanková B. and Kováč V. (2015). Cluster Analysis of Selected Local Taxes Paid by Legal Entitites. In: Drobyazko, S.I. (ed.), Actual Problems of Economics, Management and Law in Modern Social and Economic Environment. Lisbon: Pegasus Publishing, pp. 72-75.

Tricco, A. C. et al. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation, Anals of internal medicine, 169(7), 467-473, https://doi.org/10.7326/M18-0850

Tvrdoň, J. and Síbert, A. (2015). Postavenie obce na lokálnom trhu nehnuteľností. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.), XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masaryk university, pp. 223-230.

Urbanovics, A. (2022). State of Public Administration Scientific Research in the Visegrad Countries – A Bibliometric Analysis, NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, XV(2), 173-193, https://doi.org/10.2478/nispa-2022-0018.

Valach, M. (2019). Taxation of Agriculutural land in the Slovak Republic, Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 19(3), 623-632.

Vartašová, A. and Červená, K. (2019a). Views on Quality of Tax Regulation in the Slovak Republic (Focused on Real Property Taxation). Prague: Leges. ISBN 978-80-7502-416-9.

Vartašová, A. and Červená, K. (2019b). Computerisation of Public Administration in Slovakia – Impact on (the Fiscal Position of) Municipalities, Public Governance, Administration and Finances Law Review, 4(1), 26-43.

Vartašová, A. and Červená, K. (2020). The development of real property tax - the case of city of Košice, Financial Law Review, 20(4), 82-104, https://doi.org/10.4467/22996834FLR.20.022.13094

Vartašová, A. and Červená, K. (2022). Real Property Tax in the Countries of Visegrad Group – Comparative View, Studia Iuridica Lublinensia, 31(1), 191-211, https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.1.191-211.

Veletsianos, G. and Kimmons, R. (2012). Assumptions and challenges of open scholarship, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 166–189, https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i4.1313

Vernarský, M. (2007). Zákonnosť v postupoch a rozhodnutiach obcí ako správcov miestnych daní, Verejná správa a spoločnosť, 8(1), 69-74.

Vernarský, M. (2016). Sadzba dane z nehnuteľností v Slovenskej republike. In: Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, pp. 581-592.

Votava, L., Komárková, L. and Dvořák, J. (2021). Determinanty poptávky a nabídky na trhu s byty a jejich význam pro vysvětlení regionálních rozdílů, Politická ekonomie, 69(1), 26-47, https://doi.org/10.18267/j.polek.1309

Vybíhal, V. (2020). Comparative study of the impact of local taxes and other revenues on the financial self-suffiency of municipalities. In: Horváth, P., Machyniak, J. (eds.), Publicy 2020 I. – 30 rokov verejnej správy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, pp. 7-26.

Youngman, J.M. and Malme, J.H. (1994). An International Survey of Taxes on Land and Buildings. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. ISBN 978-9065-447937.

Downloads

Published

29-12-2023

How to Cite

Vartašová, A., Olexová, C., & Štefanová, R. (2023). Real Property Tax in Slovakia – Scoping Review. Bratislava Law Review, 7(2), 137–162. https://doi.org/10.46282/blr.2023.7.2.393

Issue

Section

Discussion Papers

Categories

Funding data