Social protections in Slovak Republic in the first decade of the 21st century

Authors

  • Zuzana Macková Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2017.1.2.83

Keywords:

social protection, social insurance, Social Security Law, neoliberal reform, fundamental principles of law, European social model, solidarity, social justice

Abstract

The article is a critical analysis of neoliberal approach to system of social protection in Slovakia, especially after the year of 2004, when a major reform of the Social Security Law and social policy took place. The focus is on specific sub-systems of the social protection – i.e. the system of social insurance, the system of state support and the system of social assistance – in the light of the constitutional and fundamental principles of law (liberty, equality, justice and solidarity), the actual content of the abovementioned systems of social protection and values and principles of the European social model of welfare state – and leads to author’s overview of major flaws and spaces for improvement.

References

BARANCOVÁ, H. et al. Základné práva a slobody v pracovnom práve (Fundamental Rights and Freedoms in Labour Law). Plzeň: Aleš Čeněk. 2012. ISBN 978-80-7380-442-0.

BÁRÁNY, E. et al. Zmena práva (Transformation of Law). Bratislava: SAP. 2013. ISBN 978-80-8095-084-2.

BARINKOVÁ, M. Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov (The European Dimension of Corporate Social Responsibility in the Area of Labour Relations). In: Zborník príspevkov účastníkov sympózia s medzinárodnou účasťou, PF UPJŠ v Košiciach. 2009. ISBN 978-80-7097-780-4.

ČAMBÁLIKOVÁ, M. Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie (Welfare State: Citizenship, Rights, Inclusion). Vysoká škola v Sládkovičove. 2009. ISBN 978-80-89267-33-0.

CSONTOS, M. Slobodný človek v spravodlivej spoločnosti. Pohľad na človeka v myslení Johna Rawlsa (Free Man in a Just Society: A View of a Man in Teachings of John Rawls). RHETOS, Warszawa: RHETOS. 2003. ISBN 978-83-89781-75-8.

European year against poverty and social exclusion, 2010 (Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010) in: http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010/31. 7. 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/S1351-4180(10)70413-X

HAUSER, M. Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světě přízraku (Capitalism as a zombie or Why we live in the world of phantoms). 2012. ISBN 978-80-87067-62-8.

ILO Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) – i.e. Convention Limiting the Hours of Work in Industrial Undertakings to Eight in the Day and Forty-eight in the Week http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB :12100:0:NO:p12100_instrument_id:312146 (accessed on 1 June 2016)

ILO recommendation: Protect social Europe, in: Pravda,2014.Pravda/online/2014/cit.2014-06-03/ http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/319656-zachovajte-socialnu-europu

Zachovajte sociálnu Európu, vyzýva Medzinárodná organizácia práce

JURÍČKOVÁ, V. – KOŠTA, J. Politika zamestnanosti a sociálna politika. Dlhodobá nezamestnanosť a jej sociálne dôsledky v Slovenskej republike (The Policy of Employment and Social Policy. Long-term Unemployment and Its Social Consequences in the Slovak Republic). Sociológia č. 1–2, ročník 27, 1995, s. 45.

MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as Social Problem). Praha: Sociologické nakladatelství. 1994. ISBN 80-901424-9-4.

KNAPP, V. Teorie práva (The Theory of Law). Praha: C.H.Beck. 1995. ISBN 80-7179-028-1. 0

MACKOVÁ, Z. Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia (Twenty Years of Transformation of the Social Security System). Právny obzor č. 1/2011, ročník 94. s. 25–65. ISBN 0032-6984.

MACKOVÁ, Z. Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na prahu XXI. storočia (Dynamism versus Rigidity of the Social Security Law in Slovak Republic at the beginning of the XXI. Century). In: Ako právo reaguje na novoty. Bratislava: VEDA. 2015. ISBN 978-80-224-1469-2.

MACKOVÁ, Z. Minimálne a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení – základ sociálnych istôt a realizácie sociálnych práv (Minimum and Maximum Limits of Benefits in the Social Security – as Foundation of Realisation of Social Rights). In: Sociálne zabezpečenie – na rázcestí? Materiálny z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. októbra 2014 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“. Bratislava: SAP. 2014. ISBN 978-80-8095-087-3.

MACKOVÁ, Z. Reformy v sociálnej oblasti – (ne)rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných a európskych dokumentov (Social Reforms – (Non)Respecting of International and European Obligations). In: Finančné a sociálne aspekty dlhovej krízy z pohľadu ekonómie a práva. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. 2014. ISBN 978-80-89608-18-8.

POPE FRANCIS/PAPA FRANCESCO. Questa Economía Uccide / This Economy Kills, Edizioni Piemme Spa, Milano. (Slovak version translated from: TORNIELLI, A. a G, GALEAZZI, 2015. Pápež František. Táto ekonomika zabíja. Bratislava: Fortuna Libri. 2015. ISBN 978-80-8142-438-0.

Poverty in Germany, report in: Zoznam,2014.Zoznam/online/.2014/cit.2014-10-29/ http://openiazoch.zoznam.sk/c1/150019/Chudoba-v-Nemecku-Mesacne…29. 10. 2014 DOI: https://doi.org/10.1002/jbmr.2135

Private pension system in Slovakia, 2014 (Na penzii z 2. piliera ľudia prerobia mesačne 3 eurá (On pensions from the second pillar people lose 3 Euros a month), in: 2014Pravda/online/.2014/cit.2014-01-29/ http://spravy, pravda.sk/ekonomika/clanok/306688-na-penzii-z-2-piliera.

Slovaks are the tenth most-working nation in the world, in: Zoznam/online/.2013/cit./2013-08-21/ http://karierainfo.zoznam.sk/c1/1000156/1356391/Slováci-sú-10-najpracovitejší-národ

ŠIMÁČKOVÁ, K. Nový welfare model? Sociální ochrana ve střední a východní Evropě 20 let po demokratizaci (New Welfare Model? Social Protection in Central and Eastern Europe 20 years after Democratisation). Časopis pro právní vědu a praxi 4/2009. s. 328–329.

ŠTANGOVÁ, V. Vývojové tendence sociálního zabezpečení v ČR na počátku 21. století (Development Trends in Social Security of the Czech Republic at the beginning of the 21st century). In: Sociálne zabezpečenie – na rázcestí? Materiálny z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. októbra 2014 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“. Bratislava: SAP. s. 47–48. 2014. ISBN 978-80-8095-087-3.

ŠVIHLÍKOVÁ, I. Globalizace a krize: souvislosti a scénaře (Globalization and crisis: interconnections and scenarios). Grimmus. 2010. ISBN 978-80-87461-01-3.

TOMÁŠEK, M. Výzkum evropského práva v Japonsku (Research of European Law in Japan). Právník 9/2009, s. 1007– 1008.

TORNIELLI, A. Perly a perličky pápeža Františka (Quotations of the Pope Francis). Bratislava: Fortuna Libri. 2014. ISBN 978-80-8142-288-1.

Downloads

Published

31-12-2017

How to Cite

Macková, . Z. (2017). Social protections in Slovak Republic in the first decade of the 21st century. Bratislava Law Review, 1(2), 51–63. https://doi.org/10.46282/blr.2017.1.2.83