Overview of the Church’s Property Law in the Czech Lands during the Middle Ages

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2023.7.2.460

Keywords:

Medieval Canon Law, Church’s Property Law, Immunity of Ecclesiastical Estates, Bohemia and Moravia

Abstract

Aim of the study is to provide an overview of the issue of Church property law in Bohemia and Moravia during the Middle Ages. Specifically, we consider the territory of the Prague and Olomouc dioceses. The main founder of churches and ecclesiastical institutions in the early Middle Ages was the duke, while from the 12th century magnates also became involved in founding these institutions. In the early period of founders, the property donated to the Church was treated in the spirit of respecting the rights of the proprietary churches. The law of patronage, which was progressively implemented during the 13th century and first half of the 14th century, brought change. In order to exclude the assets of ecclesiastical institutions, including the serfs who lived there, from the general legal system, immunities were important. Bishoprics and individual monasteries received immunity documents from the mid-12th century, and to a greater extent from the early 13th century.

Author Biography

Pavel Krafl, Constantine the Philosopher University in Nitra

Faculty of Arts
Hodžova 1, 949 74 Nitra,
Slovak Republic
paotk@proton.me

References

Adámek, J. (2002). Wpływ duchowieństwa parafialnego na fundacje w miastach królewskich od połowy XIV wieku do wojen husyckich (sondaż na przykładzie miast południowoczeskich: Budziejowic, Písku i Vodňan) [The influence of parish clergy on foundations in the Royal towns from the mid-14th century to the Hussite Wars (a study on the examples of the South Bohemian towns of Budějovice, Písek and Vodňany)]. In: Manikowska, H. and Zaremska, H. (eds.), Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym. Warszawa: Instytut Historii PAN, pp. 315–325.

Adamová, K. (1972). Tak zvaná věčná (železná) zvířata a jejich funkce v hospodářském zajištění církevních institucí se zaměřením na české země (14.–19.století) [The so-called permanent (iron) animals and their function in the economic security of ecclesiastical institutions, focused on the Bohemian lands (14th-19th centuries)]. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica, 18 (1–2), 127–156.

Adamová, K. (2021). Železná kráva [Iron cow]. In: Schelle, K. and Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. Vol. XXII. Plzeň–Ostrava: Aleš Čeněk, Key Publishing, pp. 527–528.

Bárta, S. (2014). Odvolání zástav statků církevních institucí Zikmundem Lucemburským na obecném sněmu v Norimberku 23. srpna 1422 [Revocation of the pledges of estates of ecclesiastical institutions by Sigismund of Luxembourg at the general diet in Nuremberg, 23 August 1422]. Časopis Matice moravské 133, pp. 383–407.

Bárta, S. (2016a). Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) [Pledge documents of Sigismund of Luxembourg concerning ecclesiastical estates (1420–1437)]. Brno: Masarykova univerzita.

Bárta, S. (2016b). Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Něpra Duce z Vařin. Příklad z ediční praxe Regesta Imperii XI Neubearbeitung [The pledge charters of Sigismund of Luxembourg for Něpr Duc of Vařiny. An example of the editorial practice of Regesta Imperii XI Neubearbeitung The pledge charters of Sigismund of Luxembourg for Něpr Duc of Vařiny. An example of the editorial practice of Regesta Imperii XI Neubearbeitung]. In: Krafl, P. O. (ed.), Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny / The editorship adn editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations. Opera Instituti historici Pragae, series C Miscellanea, vol. 24. Praha: Historický ústav / Institute of History, pp. 75–97.

Bistřický, J. (1961). Milotické seznamy železných krav [Milotice lists of iron cows]. Slovácko sine vol., 34–38.

Bláhová, M. (2007). Klášterní fundace Karla IV. [The monasterial foundations of Charles IV]. In: Benešovská, K. and Kubínová, K. (eds.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Soubor statí věnovaných znovuotvoření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech, Opatství Emauzy 21. 4. 2003. Praha: Academia, pp. 18–31.

Bláhová, M., Frolík, J. and Profantová, N. (1999). Velké dějiny zemí Koruny české [The Great History of the Lands of the Bohemian Crown]. Vol. I. Praha–Litomyšl: Paseka.

Boháč, Z. (1979). Pozemková držba pražského arcibiskupství v době předhusitské [Land tenure of the Prague Archbishopric in the pre-Hussite period]. Historická geografie 18, 165–203.

Boháček, M. (1951). Il diritto romano propagatore della libertà nel trattato del vicario generale di Praga mag. Cunsso dell´anno 1388. In: Moschetti, G. (ed.), Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona 27–28–29–IX–1948. Vol. I. Milano, pp. 407–426.

Boháček, M. (1961). Právní ideologie předhusitského zastánce selské svobody [Legal ideology of the pre-Hussite defender of rural freedom]. Sborník historický 8, 103–132.

Boháček, M. (1975). Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Ius Romanum medii aevi, pars V/11. Mediolani: Typis Giuffrè.

Borovský, T. (2003). Zikmundovy zápisy na Moravě (Zápisy klášterních majetků) [Sigismund’s pledges in Moravia (Pledges of monasterial assets)]. In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno: Matice moravská, pp. 327–339.

Borovský, T. (2004). Soukromé kláštery na Moravě ve 13. a 14. století [Private monasteries in Moravia in the 13th and 14th centuries]. Časopis Matice moravské 123, 461–479.

Borovský, T. (2005). Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě [Monasteries, the monarch, and founders in medieval Moravia]. Brno: Matice moravská.

Borový, C., Podlaha, A., Pelikán, J. and Pátková, H. (edd.). (1875–2002). Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV. Vol. I.–VII. Pragae.

Čáda, F. (1922). Ležení podle českého práva zemského (K osobní exeku¬ci II.). Práce ze Semináře českého práva na Karlově universitě v Praze, no. 6. Praha: Jan Kapras.

Čechura, J. (1986a). K některým aspektům státní ideologie a sekularizačních idejí v předhusitských Čechách [Some aspects of state ideology and secularisation ideas in pre-Hussite Bohemia]. Časopis Národního muzea, řada historická, 155 (1–2), 29–36.

Čechura, J. (1986b). Nejstarší český urbář (Urbář kláštera ve Vyšším Brodě z konce sedmdesátých let 13. století) [The oldest Bohemian urbarium (Urbarium of the monastery in Vyšší Brod from the end of the 1270s)]. Právněhistorické studie 27, 5–26.

Čechura, J. (1986–1987). Sekularizace církevních statků v husitské revoluci a některé aspekty ekonomického a sociálního vývoje v Čechách v době pozdního středověku [The secularisation of ecclesiastical estates during the Hussite Revolution and some aspects of economic and social developments in Bohemia in the late Middle Ages]. Husitský Tábor 9, 91–100.

Čechura, J. (1988). Rozsah a dynamika sekularizace církevních statků v západních Čechách na počátku husitské revoluce (v letech 1419–1420) [The extent and dynamic of the secularisation of ecclesiastical estates in West Bohemia at the start of the Hussite Revolution (1419–1420)]. Právněhistorické studie 29, 43–69.

Čechura, J. (1996). Sekularizace církevních statků v západních Čechách v letech 1421–1454 [The secularisation of ecclesiastical estates in West Bohemia in 1421–1454]. Časopis Národního muzea, řada historická, 165 (1–2), 1–16.

Čechura, J. (2008). Sekularizace církevních statků v jihovýchodních Čechách v letech 1420–1454 [The secularisation of ecclesiastical estates in South East Bohemia in 1420–1454]. Časopis Národního muzea, řada historická, 177 (1–2), 1–25.

Černý, M. (1988). Il "doctor decretorum" Kuneš di Třebovel. Edizione critica e analisi storico-guiridica del suo trattato "De devolucionibus". Roma: Pontificia Università Lateranense.

Černý, M. (1999). Kuneš z Třebovle. Středověký právník a jeho dílo [Kuneš of Třebovle. The medieval lawyer and his work]. Plzeň: Západočeská univerzita.

Černý, M. (2020). Prague synodic preachments, their legal resources and manuscript distribution. Several brief comments on the periphery of a large topic. In: Krafl, P. O. (ed.), Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, second extended edition. Ius canonici medii aevi, vol. 1a. Nitra: Constantine the Philosopher University, pp. 230–237.

Čornej, P. (2000). Velké dějiny zemí Koruny české [The Great History of the Lands of the Bohemian Crown]. Vol. V. Praha–Litomyšl: Paseka.

Dostál, F. (1981). Kdy vznikl nejstarší seznam statků a lén olomouckého biskupství? [When did the oldest list of estates and fiefs of the Bishopric of Olomouc appear?]. Vlastivědný věstník moravský 33, 90–92.

Emler, J. (ed.). (1870–1872). Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum. Vol. I.–II. Pragae: Sumptibus Henrici Jaroslai comitis de Clam-Martinic.

Emler, J. (ed.). (1881). Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente. Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými [Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente. Ten Bohemian urbaria from the period prior to the Hussite Wars]. Praha: Královská Česká společnost nauk.

Emler, J. (ed.). (1884). Zlomek urbáře kláštera hradišťského [Fragment of Hradiště monastery urbarium]. Pojednání Královské české společnosti nauk, řada VI, no. 12, třída pro filosofii, dějepis a filologii, no. 7. Praha: Královská česká společnost nauk.

Eršil, J. (ed.). (1980). Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia. Pars I.–II. Pragae: Academia.

Foltýn, D. (2000). K typům a funkcím cisterciáckých proboštství v předhusitských Čechách [The types and functions of Cistercian provostries in pre-Hussite Bohemia]. In: Charvátová, K. (ed.), 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze. Praha: Unicornis, pp. 79–95.

Graus, F. (1957). Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské [A history of rural people in Bohemia in the pre-Hussite period]. Vol. II. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Haubertová, K., Hofmann, G. and Lešický, L. (1993). Soupis západočeských urbářů. 2. pol. 13. století – 1773 [List of West Bohemian urbaria from the second half of the 13th century – 1773]. Plzeň: Nava.

Hinschius, P. (1873). Zur Geschichte der Inkorporation und des Patronatrechtes. In: Festgaben für A. W. Heffner. Berlin, pp. 1–28.

Hledíková, Z. (1966). Soudní akta generálních vikářů [Vicars general court books]. Sborník archivních prací 16, 157–171.

Hledíková, Z. (1971). Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské [The office of vicars general for the Prague Archbishop in the pre-Hussite period]. Acta Universitatis Caolinae, Philosophica et historica, Monographia, vol. 41. Praha: Univerzita Karlova.

Hledíková, Z. (1975). Registrum perceptorum a sigillo (Z agendy pražských administrátorů na konci 15. století) [Registrum perceptorum a sigillo (From the agenda of the Prague administrators at the end of the 15th century)]. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 5, Z pomocných věd historických 3, 89–104.

Hledíková, Z. [1977]. Vyvrcholení církevně správního vývoje v době Jana z Jenštejna [The peak of ecclesiastical administrative developments in the era of Jan of Jenštejn]. In: Jenštejn 1977. Sborník. S.l., pp. 57–73.

Hledíková, Z. (1982). Fundace českých králů ve 14. století [Foundations of Bohemian kings in the 14th century]. Sborník historický 28, 5–55.

Hledíková, Z. (1984a). Fundace pražských měšťanů do roku 1419 [The foundations of Prague burghers up to 1419]. Documenta Pragensia 4, 121–137.

Hledíková, Z. (1984b). Ke studiu a možnostem využití patronátních práv v předhusitských Čechách [On the study and possibilities of the use of the law of patronage in pre-Hussite Bohemia]. Folia historica Bohemica 7, 43–99.

Hledíková, Z. (1994). Donace církevním institucím v Čechách v prvém dvacetiletí 15. století (Statistický přehled) [Donations to ecclesiastical institutions in Bohemia in the first two decades of the 15th century (Statistical overview)]. In: Pánek, J., Polívka, M. and Rejchrtová, N. (eds.), Husitství – reformace – renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela. Opera Instituti historici Pragae, series C Miscellanea, vol. 9. Praha: Historický ústav, pp. 251–260.

Hledíková, Z. (1994). Arcibiskupství a písemná kultura ve středověku [Archbishopric and written culture in the Middle Ages]. In: Pražské arcibiskupství 1344–1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi. Praha: Zvon, pp. 71–84.

Hledíková, Z. (2007). Farní síť ve středověkých Čechách a možnosti jejího studia [Parist network in medieval Bohemia and options for its study]. In: Hrdina, J. and Zilynská, B. (eds.), Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Colloquia mediaevalia Pragensia, vol. 8. Praha: Filosofia, pp. 23–32.

Hledíková, Z. (2010). Svět české středověké církve [The World of the Bohemian Medieval Church]. Praha: Argo.

Hrabová, L. (1964). Ekonomika feudální držby olomouckého biskup¬ství ve druhé polovině 13. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, no. 20, Historica, no. 6, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Hrdina, A. (2002). Kanonické právo [Canon law]. Praha: Eurolex Bohemia.

Hruboň, P. (2017). Papežská protekční privilegia a listy 13.–15. století pro moravské kláštery. Statisticko–diplomatický přehled a drobná úvaha o jejich významu a účelu [Papal protection privileges and letters from the 13th–15th centuries for Moravian monasteries. A statistical and diplomatic overview and some considerations on their significance and purpose]. Mediaevalia historica Bohemica 20 (2) 117–152.

Hrubý, V. (1936). Tři studie k české diplomatice [Three studies on Czech diplomatics]. Brno: Filosofická fakulta.

Charvátová, K. (2013). Ekonomika cisterských klášterů. 12.–14. století [The economics of Cistercian monasteries. 12th–14th centuries]. In: Derwich, M. (ed.), Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Wrocław: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, pp. 333–345.

Chytil, J. (ed.). (1856a). Die Landtafel des Margrafthumes Mähren (1348–1466). Brünner Cuda, Brünn.

Chytil, J. (ed.). (1856b). Die Landtafel des Margrafthumes Mähren (1348–1466). Olmützer Cuda, Brünn.

Janiš, D. (1997). Lenní systém olomouckého biskupství za episkopátu Dětřicha z Hradce (1281–1302). K problematice lenních a lokačních listin [The fief system of the Olomouc Bishopric under the episcopate of Dětřich of Hradec (1281–1302). On fief and location documents]. Časopis Matice moravské 116, 325–346.

Janiš, D. (2013). Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku [The provincial judiciary in High Medieval Moravia]. Brno: Matice moravská.

Jirásek, J. (1956). Fojti na panství olomouckého biskupství v 16. století [Ecclesiastical bailiffs on the estates of the Olomouc Bishopric in the 16th century]. Časopis Matice moravské 75, 352–356.

Kadlec, J. (1969). Mistr Vojtěch Raňkův z Ježova [Master Vojtěch Raňkův of Ježov]. Praha: Univerzita Karlova.

Kadlec, J. (1991). Přehled českých církevních dějin [An overview of Czech ecclesiastical history]. Vol. I. Praha: Zvon.

Kalný, A. (1976). Soupis urbářů jihočeských archivů 1378–1773 [List of urbaria in South Bohemian archives 1378–1773]. České Budějovice: Krajská správa SNB.

Knoll, V. (2005). Jus vassallorum vel ministerialium ecclesiae Magdeburgensis. Poznámka k otázce původu olomouckého lenního práva. Právněhistorické studie 37, 17–28.

Krafl, P. (2001). Kostel v Hustopečích na přelomu 14. a 15. století [The church in Hustopeče at the turn of the 14th and 15th centuries]. Vyškovský sborník 2, 209–212.

Krafl, P. (2010a). Inkorporacja kościołów do czeskich kanoników regularnych św. Augustyna w czasach przedhusyckich. Przykład Rudnicy, Lanckorony i Kłodzka [Incorporation of churches to the Canons Regular of St Augustine in the pre-Hussite period. The examples of Roudnice nad Labem, Lanškroun and Kladsko]. In: Derwich, M. and Pobóg-Lenartowicz, A. (eds.), Klasztor w kościele średniowiecznym i nowożytnym. Warszawa–Wrocław–Opole: Wydawnictwo DiG, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych, pp. 311–319.

Krafl, P. (2010b). Klášter cisterciaček na Starém Brně v letech 1378–1419 ve světle listinného materiálu fondu E 9 Moravského zemského archivu v Brně [The Cistercian monastery in Old Brno from 1378–1419 in the light of documents in the E 9 collection of the Moravian Regional Archives in Brno]. In: Radzimiński, A., Karczewski, D. and Zyglewski, Z. (eds.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku). Bydgoszcz–Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 459–468.

Krafl, P. (2014). Loupení či napadání církevního majetku a zajímání kleriků v českém a moravském církevním zákonodárství [The theft and pillaging of ecclesiastical property and the detention of clergy in Bohemian and Moravian ecclesiastical law]. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 28 (2), 3–9.

Krafl, P. (2014). Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku / Medieval Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc, 2nd edition. Opera Instituti historici Pragae, series B Editiones, vol. 10. Praha: Historický ústav / Institute of history.

Krafl, P. (2017). Spoliatores bonorum ecclesiasticorum et captivatores clericorum in Bohemian and Moravian Synodal Legislation. Rivista Internazionale di Diritto Comune 28, 239–251.

Krafl, P. (2018a). Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus. Study on the Kłodzko Monastery of Canons Regular of St. Augustine in the Pre-Hussite Period. Canonici regulares sancti Augustini, vol. 1. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií.

Krafl, P. (2018b). Kladská kanonie a její fojtství [Kladsko canonry and its bailiffs]. In: Chládek, O., Petráček, T. and Stachurová Kucrová, V. (eds.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia atrium, vol. 32. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, pp. 64–70.

Krafl, P. (2021a). Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420) [Two studies on synodal legislation (Würzburg 1287, Kališ 1420)]. Ius canonicum medii aevi, vol. 2. Nitra: Středoevropské centrum slovanských studií.

Krafl, P. (2021b). Würzburg legatine statutes of 1287 and the Kingdom of Bohemia. Temas Medievales 29 (2), 1–26.

Krafl, P. (2021c). Opevněné kostely v synodálním zákonodárství konce 13. století [Fortified churches in synodal legislation at the end of the 13th century]. Časopis Společnosti přátel starožitností 129 (2), 83–87.

Krafl, P. (2021d). Synody biskupa Tobiáše z Benešova. K počátkům synod v pražské diecézi [The synods of Bishop Tobiáš of Benešov. On the beginnings of synods in the Prague Diocese]. Východočeské listy historické 46, 9–19.

Krafl, P. (2022). Fortified churches in the Kingdom of Bohemia and synodal legislation at the end of the 13th century. Rivista Internazionale di Diritto Comune 33, pp. 249–255.

Krafl, P. (2023). Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku [The History of Ecclesiastical Law in the Czech Lands in the Middle Ages]. Ius canonicum medii aevi, 3a. Košice: Vienala.

Krafl, P., Mutlová, P. and Stehlíková, D. (2010). Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons of St Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery. Opera Instituti historici Pragae, series B Editiones, vol. 7. Praha: Historický ústav / Institute of History.

Krafl, P. and Šimůnek, R. (2014). Kláštery založené v českých zemích do roku 1526 [Monasteries founded in the Bohemian lands to 1526]. In: Semotanová, E., Cajthaml, J. (eds.), Akademický atlas českých dějin. Praha: Academia, pp. 73–75.

Krejčík, A. L. (ed.). (1949). Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367–1407 [Urbarium of 1378 and accounts of the Třeboň monastery from 1367–1407]. Historický archiv, vol. 52. Praha: Česká akademie věd a umění.

Kyasová, V. (1960). Příspěvek k problematice lenního zřízení biskupství olomouckého [Contribution on the vassal system of the Bishopric of Olomouc]. Věstník musea v Kroměříži 10, 148–155.

Lapčík, S. (2005). Nástin vývoje lenní organizace olomouckých biskupů a arcibiskupů [Outline of the development of the fief organisation of Olomouc bishops and archbishops]. Olomoucký archivní sborník 3, 38–55.

Lechner, K. (ed.). (1902). Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. Vol. I.–II. Brünn: Verlag des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens.

Lindner, D. (1951). Die Lehre von der Inkorporation in ihrer geschichtlichen Entwicklung. München: Max Hueber.

Lojek, A. (2016). Ležení. In: Schelle, K. and Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. Vol. III. Plzeň: Aleš Čeněk, Key Publishing, pp. 448–454.

Macek, J. (2001). Víra a zbožnost jagellonského věku [Faith and Piety in the Jagiellonian Age]. Praha: Argo.

Macháčková, V. (1985). Církevní správa v době jagellonské (na základě administrátorských akt) [Church administration in the Jagiellonian period (based on administrator acts)]. Folia historica Bohemica 9, 235–290.

Martínková, L. (2003). Zeměpanské konfirmační a koncesní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce [Royal confirmation and concession documents from the Luxembourg era for Moravian receivers]. Brno: Matice moravská.

Mařík, A. (1984). K postavení katolické církve v Čechách v době poděbradské (Činnost katolických administrátorů za Jiřího z Poděbrad) [On the status of the Catholic Church in Bohemia in the Poděbrady era (the activity of Catholic administrators under George of Poděbrady)]. Folia historica Bohemica 7, 101–196.

Maříková, M. (2011). Správa majetku pražské metropolitní kapituly v době předhusitské [Administration of the Prague Metropolitan Chapter assets in the pre-Hussite period]. In: Hrdina, J., Maříková, M. (eds.), Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku. Documenta Pragensia, supplementa, vol. 2. Praha: Scriptorium, pp. 101–123.

Merhautová, A. (2006). Nejstarší česká sakrální architektura [Oldest Bohemian religious architecture]. In: Sommer, P. (ed.), České země v raném středověku. Praha: Lidové noviny, pp. 154–157.

Nekuda, V. (1962). Urbáře na panství brněnské kapituly (Zlomky urbáře ze 70.–80. let stol. 14. a z r. 1407, urbář z r. 1619 [Urbarium for the manor estates of the Brno Chapter (Fragments of urbaria from the 1370s-80s and 1407, an urbarium from 1619]. Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 47, pp. 43–66.

Nový, R. (1960). Nejstarší český urbář z let 1283–84 [The oldest Bohemian urbarium from 1283–84]. Československý časopis historický 8, 210–227.

Nový, R. (1962). K sociálnímu postavení farského kléru v Čechách v době předhusitské [The social status of parish clergy in Bohemia in the pre-Hussite period]. Sborník historický 9, 137–192.

Nový, R. (1963). Strahovský urbář z roku 1410 (Příspěvek ke studiu struktury předhusitského velkostatku) [The Strahov urbarium from 1410 (Paper on the structure of the pre-Hussite manor farm estate)]. Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 7, 39–69.

Nový, R. (1965). Studie o předhusitských urbářích I. [Study on pre-Hussite urbaria I.]. Sborník historický 13, 5–64.

Pangerl, M. (ed.). (1865). Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt in Böhmen. Wien.

Papajík, D. (2003). Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.–16. století [Property circumstances in Central Moravia from the 14th–16th centuries]. Olomouc: Univerzita Palackého.

Pátrová, K. (2008). Prebendy nejstarších kolegiátních kapitul do sklonku 14. století (Stará Boleslav, Litoměřice, Vyšehrad) [Prebends of the oldest collegiate chapters up to the end of the 14th century (Stará Boleslav, Litoměřice, Vyšehrad)]. Český časopis historický 106, 505–535.

Pátrová, K. (2011). Od servicií k denním podílům. Vývoj podělování kanovníků v českých středověkých kolegiátních kapitulách [From servicii to daily shares. The development of the reward-structure for canons in Czech medieval collegiate chapters]. In: Hrdina, J. and Maříková, M. (eds.), Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku. Documenta Pragensia, supplementa, vol. 2. Praha: Scriptorium, pp. 75–99.

Pátrová, K. (2021). Liber capitularium decisionum jako jeden z pramenů pro poznání správy majetku vyšehradské kapituly [Liber capitularium decisionum. One of the sources of knowledge about the Vyšehrad chapter´s property management]. Mediaevalia historica Bohemica 24 (1), 37–52.

Pauk, M. R. (2000). Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII wiek) [Foundation activities of Bohemian elites and social conditions]. Kraków–Warszawa: Societas Vistulana.

Plöchl, W. M. (1961). Geschichte des Kirchenrecht. Vol. II. Wien–München: Herold.

Podlaha, A. and Šittler, E. (1903). Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, jeho dějiny a popis [The church treasure of St Vitus in Prague, its history and description]. Praha: Dědictví sv. Prokopa.

Polc, J. V. and Hledíková, Z. (edd.). (2002). Pražské synody a koncily předhusitské doby [Prague synods and councils of the pre-Hussite era]. Praha: Karolinum.

Razim, J. (2022). Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské [Law of boundaries and its rituals in the Přemyslid era]. Praha: Leges.

Ryba, J. (1997). Ostrožné. Časopis Národního muzea, řada historická, 166 (3–4), 86–92.

Scharnagl, A. (1936). Die Inkorporation mit besonderer Berücksichtigung der Baupflicht. Eichstätt: Brönner & Daentler.

Sovadina, M. (1974). Lenní listiny biskupa Bruna [Bishop Bruno’s fief charters]. Sborník archivních prací 24, 426–460.

Šebánek, J. (1956). Listiny přímětické a jiné naše listiny na patronátní práva z doby přemyslovské [Přímětice documents and other documents on the law of patronage from the Přemyslid period]. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 5, řada historická, C 3, 79–102.

Šusta, J. (1907). Úroční rejstřík kláštera Zlatokorunského z počátku 15. věku [Interest list of the Zlatá Koruna monastery from the early 15th century]. Český časopis historický 13, 312–322.

Tadra, Ferdinand (ed.). (1893–1901). Soudní akta konsistoře Pražské (Acta judiciaria consistorii Pragensis). Z rukopisů archivu kapitolního v Praze [Judicial book of the Prague consistory (Acta judiciaria consistorii Pragensis). From the manuscripts of the chapter archive in Prague]. Vol. I.–VII. Historický archiv, vol. 1, 2, 8, 11, 15, 18, 21. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy a slovesnost a umění.

Tingl, F. A. and Emler, J. (edd.). (1867–1886). Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Vol. I.–VII., Pragae.

Vaněček, V. (1928). Studie o imunitě duchovních statků v Čechách do polovice 14. století (Pokus o věcný rozbor imunitních textů) [Study on the immunity of religious estates in Bohemia to the mid-14th century (Attempt at a factual analysis of immunity texts)]. Práce ze Semináře českého práva na Karlově universitě v Praze, no. 13. Praha: Jan Kapras.

Vaněček, V. (1931). K soudní imunitě duchovních statků na Moravě [On the judicial immunity of religious estates in Moravia]. Práce ze Semináře československých právních dějin na Právnické fakultě Karlovy university v Praze, no. 17. Praha: Jan Kapras.

Vaněček, V. (1933). Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.–15. stol.) (Zakladatelská práva – Pozemková vrchnost – Imunita) [Foundations of the legal status of monasteries and monastery estates in the old Bohemian state (12th–15th century) (Founders’ rights – Manorial lords – Immunity)]. Vol. I. Zakladatelská práva [Founders’ rights]. Práce ze Semináře československých právních dějin na Právnické fakultě Karlovy university v Praze, no. 18. Praha: Jan Kapras.

Vaněček, V. (1937). Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.–15. stol.) (Zakladatelská práva – Pozemková vrchnost – Imunita) [Foundations of the legal status of monasteries and monastery estates in the old Bohemian state (12th–15th century) (Founders’ rights – Manorial lords – Immunity)]. Vol. II. Pozemková vrchnost. Imunita hospodářská [Manorial lords. Economic immunity]. Práce ze Semináře československých právních dějin na Právnické fakultě Karlovy university v Praze, no. 22. Praha: Jan Kapras.

Vaněček, V. (1938) Dvě studie k otázce postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě [Two studies on the status of monasteries and monastery estates in the old Czech state]. Práce ze Semináře československých právních dějin na Právnické fakultě Karlovy university v Praze, no. 23. Praha: Jan Kapras.

Vaněček, V. (1939). Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.–15. stol.) (Zakladatelská práva – Pozemková vrchnost – Imunita) [Foundations of the legal status of monasteries and monastery estates in the old Bohemian state (12th–15th century) (Founders’ rights – Manorial lords – Immunity)]. Vol. III. Imunita soudní (S rejstříkem k celému dílu) [Judicial immunity (With an index for the entire work)]. Práce ze Semináře československých právních dějin na Právnické fakultě Karlovy university v Praze, no. 24. Praha: Jan Kapras.

Vaněček, V. (1975). Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945 [History of the State and Law in Czechoslovakia to 1945]. Praha: Orbis.

Vladár, V. (2014). Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia spolii in medieval canon law]. Praha: Leges.

Vodička, O. (2017). Administrace dezintegrované pražské diecéze za husitských válek [Administration of the disintegrated Prague diocese during the Hussite Wars]. Mediaevalia historica Bohemica 20 (2), 153–187.

Vorel, P. (1991). Česká léna olomouckého biskupství ve 12.–16. století [Bohemian fiefs of the Bishopric of Olomouc in the 12th-16th centuries]. Východočeský sborník historický 1, 49–106.

Zaoral, P. (1965). Urbář herburského kláštera z roku 1438 [Urbarium for the Herburga monastery from 1438]. Brno v minulosti a dnes 7, 233–241.

Zemek, M. and Pohanka, J. (edd.). (1961). Nejstarší žďárské urbáře. 1407, 1462, 1483 [Oldest Ždár urbaria. 1407, 1462, 1483]. Brno: Krajské nakladatelství.

Zilynská, B. (1998). Záduší. In: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium, pp. 535–538.

CDB. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Vol. I.–VI/1. Friedrich, G., Kristen, Z., Šebánek, J., Dušková, S., Vašků, V., Bistřický, J., Sviták, Z., Krmíčková, H. and Krejčíková, J. (edd.). Praha–Olomouc: Sumptibus Comitiorum Regni Bohemiae, Sumptibus Terrae Bohemiae, Academia scientiarum Bohemoslovenica and Academia, 1904–2006.

CDM. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Vol. VI.–XV. Chlumecký, P., Chytil, J., Brandl, V. and Bretholz, B. (edd.). Brünn: Verlag des Mährischen Landes-Ausschusses, 1854–1903.

MVB. Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, Tom. prodromus, I.–V., VII. Klicman, L., Novák, J. B., Jenšovská, B., Stloukal, K., Krofta, K., Eršil, J., and Hledíková, Z. (edd.). Pragae: Sumptibus Comitiorum Regni Bohemiae, Archivum Terrae Bohemiae and Academia, 1903–2003.

RBM. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Vol. I.–VIII/3. Erben, K. J., Emler, J., Mendl, B., Linhartová, M., Spěváček, J., Zachová, J. and Blechová, L. (edd.). Pragae: Sumptibus regiae scientiarum societatis Bohemiae, Sumptibus Ministerii scholarum et instructionis publicae, Nakladatelství Československé akademie věd, Scriptorium and Historický ústav, 1855–2019.

RBMV. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.). Vol. I/1–7, II.–IV., V/I/1–3, VI.–IX. Jenšovská, V., Vavřínek, V., Kopičková, B., Beránek, K., Beránková, V., Krafl, P., Psík, R., Bok, V., Blechová, L., Sedláček, P. and Večeře, V. (edd.). Praha: Academia scientiarum Bohemoslovaca, Scriptorium, Institutum historicum Academiae scientiarum Rei publicae Bohemicae, Státní oblastní archiv v Litoměřicích and Universitas Ostraviensis, 1967–2020.

Downloads

Published

29-12-2023

How to Cite

Krafl, P. (2023). Overview of the Church’s Property Law in the Czech Lands during the Middle Ages. Bratislava Law Review, 7(2), 31–56. https://doi.org/10.46282/blr.2023.7.2.460