Land protection and land care in Slovak Republic

Authors

  • Martin Dufala Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
  • Lenka Dufalová Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
  • Jana Šmelková Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2017.1.2.78

Keywords:

land, environment, ownership, transfer, protection

Abstract

The land as a part of the environment is in a special position. It is a part of the environment and also it is a productive resource. This determines the legislation relating to the land. The article deals with the current legislation regarding land as well as with the issue of the constitutional protection of land, for example the rules of acquisition of agricultural land in constitution.

References

CEPEK., B. et al. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 442 p. ISBN 978-80-7380-560-9.

KOŠIČIAROVÁ, S. et al. Právo životného prostredia. 2nd Edition. Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. 680 p. ISBN 978-80-89363-13-1.

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 140/2014 Z. z. nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Zákon č. 202/1995 Z. z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.)

Všeobecná časť Dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 137/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluva o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT, cit. 15. 11. 2017.

Downloads

Published

31-12-2017

How to Cite

Dufala, . M., Dufalová, . L., & Šmelková, . J. (2017). Land protection and land care in Slovak Republic. Bratislava Law Review, 1(2), 156–166. https://doi.org/10.46282/blr.2017.1.2.78