Kazimierz Kolańczyk (1915-1982) and a New Approach to the Teaching of Roman Law in Post-war Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46282/blr.2022.6.2.290

Keywords:

Roman law, Kazimierz Kolańczyk, teaching, textbook

Abstract

An entirely new approach to the teaching of Roman law was long-awaited in post-war Poland. There were not many studies for learning the subject, and in the case of the available ones, their weaknesses were highlighted. A breakthrough in the area of the Roman law academic textbook came with the publication of “Roman Law” by Kazimierz Kolańczyk. It is considered one of the best Roman law textbooks, if not the best, in the 20th century in Poland. The work was significantly different from the other hitherto available textbooks, primarily because the author developed his own concept for that type of study. As it turned out, the work by K. Kolańczyk opened a completely new phase in the Polish didactics of Roman law. It is therefore useful to take a closer look at its assumptions and K. Kolańczyk’s approach to the teaching of Roman law, and also to evaluate the permanence of the changes in teaching caused by that study.

Author Biography

Grzegorz Nancka, University of Silesia

Assistant Professor
University of Silesia in Katowice, Faculty of Law and Administration,
Institute of Law, Bankowa 11b,
40-007 Katowice; Poland.
grzegorz.nancka@us.edu.pl

References

Archival materials:

Archive of the Polish Academy of Sciences, branch in Poznań. File no. P. III-76, Kazimierz Kolańczyk File.

Literature:

Bardach, J. (1965). Nauki historycznoprawne i ich miejsce w systemie kształcenia prawniczego [Historical-legal sciences and their place in the system of legal training], Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History] 17/2, 327-332.

Bartošek, M. (1966). Řimské právo a socialistická společnost, Praha: Akademia Nakladatelství Československé Akadie Věd.

Baszkiewicz, J. (1975). O modernizacji studiów prawniczych i administracyjnych [On the modernization of legal and administrative studies], Państwo i Prawo [State and Law] 30/4, pp. 28-37.

Czech-Jezierska, B (2018). Środowisko romanistyczne wobec „reformy Baszkiewicza” z 1975 roku [Romanist community towards the 1975 “Baszkiewicz reform”] [in:] Gajda, E. (ed.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki [Ad laudem magistri nostri. Masters. The works of the Polish Romanist studies], Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 7-25; ISBN 978-83-7285-859-7

Czech-Jezierska, B. (2015). Powojenne losy nauczania prawa rzymskiego w Polsce Ludowej (1944–1989) [Postwar fates of teaching Roman law in the Polish People’s Republic (1944-1989)]. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 8 [Kraków Studies on the History of the State and Law 8], 77-92. DOI:https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.005.3744

Czech-Jezierska, B. (2017). Miejsce procesu cywilnego w systematyce prawa rzymskiego [Position of the civil procedure in the systematization of Roman law]. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 60(3), 427–448. DOI: https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.427-448

Czech-Jezierska, B. (2019) Milan Bartošek i problem „właściwej metody” w badaniach nad prawem rzymskim [Milan Bartošek and the problem of “the right method” in the studies on Roman law] [in:] Ciućkowska K. and Szczerbowski J.J. (eds.), In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Profesora Bronisława Sitka [Jubilee Book in celebration of 30 years of scientific activity of Professor Bronisław Sitek], Warszawa: Wydawnictwo SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, 199-225, ISBN 978-83-62443-57-4

Dajczak W. (2021), Wprowadzenie – pół wieku później [Introduction – half a century later] [in:] Kolańczyk K., Prawo rzymskie [Roman law], Warszawa: Wolters Kluwer, 21-25.

Dajczak, W. (2010) Kazimierz Kolańczyk (1915-1982) [in:] Strzelczyk J. (ed.), Wielcy historycy wielkopolscy [Great Greater Poland historians], Poznań, 446-454.

Dajczak, W. (2020). Roman law in the period of profound changes in Polish science. Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History] 72/2, 199-218. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.10

Guarino, A. (1957). Diritto privato romano. Lezioni istituzionali di diritto romano, Napoli: Jovene.

Kaser, M. (1960). Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch, München.

Kodrębski, J. (1995). Najnowsze polskie podręczniki prawa rzymskiego [Latest Polish Roman law textbooks], Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History], 47/1-2, 239-250.

Kolańczyk K. (1971). Stanislas Wróblewski, le "Papinien Polonais" et son "Précis de cours de droit romain" [in:] Studi in onore di Eduardo Volterra, Vol. VI, Milano: Giuffrè, 329-342.

Kolańczyk, K. (1973). Prawo rzymskie [Roman law], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

Kolańczyk, K. (1970). Über den Bildungswert der römischen Zivilprozesslehre für den sozialistischen Juristen, Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica 17, 277-299.

Kolańczyk, K. (1965). Nowy podręcznik rzymskiego prawa prywatnego. Uwagi w związku z pracą Wacława Osuchowskiego, Zarys rzymskiego prawa prywatnego [New textbook of Roman private law. Remarks in connection with a work by Wacław Osuchowski, An outline of Roman private law], Warszawa 1962, PWN, ss. 553, Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History], 17/1, 231-255.

Kolańczyk, K. (2021). Prawo rzymskie [Roman law], Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-8246-251-7.

Kupiszewski, H. (1981). Znaczenie prawa rzymskiego dla współczesności [Significance of Roman law for the present day], Państwo i Prawo [State and Law] 36/8, 69-80;

Kuryłowicz, M. (2019). Szkic do dziejów tzw. romanistyki marksistowskiej [Outline of the history of so-called Marxist Romanist studies]. Z Dziejów Prawa [On the history of law], 12, 933-950. https://doi.org/10.31261/ZDP.2019.20.52

Kuryłowicz, M. and Świrgoń-Skok, R. (2018). Systematyka polskich podręczników prawa rzymskiego [Systematization of Polish Roman law textbooks] [in:] E. Gajda (ed.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki [Ad laudem magistri nostri. Masters. The works of the Polish Romanist studies], Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora 2018, 129-153. ISBN 978-83-7285-859-7

Lesiński, B. (1983). Kazimierz Kolańczyk 1915-1982, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny [Poznań Journal of Law, Economics and Sociology] 66/4, 369-373;

Łapicki, B. (1948). Prawo rzymskie [Roman law], Warszawa: Spółdzielnia wydawnicza „Książka” 1948;

Modrzejewski, J. (1974) K. Kolańczyk, Rzymskie prawo prywatne [K. Kolańczyk, Roman private law] [= Le droit romain privé; en polonais], Varsovie 1973, 488 pp., Revue historique de droit français et étranger 52/1, 188.

Nancka, G. (2021). Podręcznik do myślenia. Prawo rzymskie według Kazimierza Kolańczyka [Textbook for thought. Roman law according to Kazimierz Kolańczyk], Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History] 73/2, pp. 159-177. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.8

Nancka, G. (2022). Primum non nocere. Kazimierz Kolańczyk wobec reformy studiów prawniczych z 1975 r. [Primum non nocere. Kazimierz Kolańczyk towards the 1975 reform of legal studies], Zeszyty Prawnicze 22/1, 41-63, DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.03

Ohanowicz, A. (1969) [w:] II. Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych [Questionnaire on the place of historical-legal disciplines among historical and legal sciences], Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History] 21/2, 176-178.

Osuchowski, W. (1962), Zarys rzymskiego prawa prywatnego [An outline of Roman private law], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 553 s.

Rebro, K. (1975) Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie [Kazimierz Kolańczyk, Roman law], Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, strán 488, Právny obzor 58/10, 951-952.

Rozwadowski, W. (1983), Kazimierz Kolańczyk 1915-1982, Czasopismo Prawno-Historyczne 35/2, 237-240.

Schulz, F. (1951). Classical Roman Law, Oxford: Clarendon Press, 1951

Sondel, J. (1976). O współczesnych wartościach prawa rzymskiego [On the modern values of Roman law], Przegląd Humanistyczny [Humanist Review] 8, 85-93.

Szpunar, A. (1969) [w:] II. Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych [Questionnaire on the place of historical-legal disciplines among historical and legal sciences], Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History] 21/2, 180-185.

Taubenschlag, R. (1955). Rzymskie prawo prywatne [Roman private law], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Taubenschlag, R. (1969). Rzymskie prawo prywatne [Roman private law], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wiliński, A. (1970). Das Problem einer didaktischen Zusammenarbeit von Romanisten und Zivilisten in den rechtswissenschaftlichen Fakultäten. Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica 17, 341-346.

Wiliński, A. (1974). Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie [Kazimierz Kolańczyk, Roman law], Warszawa 1973, PWN, ss. 488, Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History] 26/2, 237-241;

Wołodkiewicz, W. (2015). Nauczanie prawa czy przepisów prawnych? [Teaching of law or provisions of law?] Czasopismo Prawno-Historyczne [Journal of Law and History] 67/1, 233-248. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.12

Wróblewski, S. (1916), Zarys wykładu prawa rzymskiego. Część 1. Historya stosunków wewnętrznych Rzymu i źródeł prawa, losy prawa rzymskiego po śmierci Justyniana, nauki ogólne rzymskiego prawa prywatnego [Outline of a lecture on Roman law. Part one. History of the internal relations of Rome and sources of law, development of Roman law after Justinian’s death, general sciences of Roman private law], Kraków: Akademia Umiejętności.

Wycisk, F. (1974), Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie [Kazimierz Kolańczyk, Roman law], Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 488 (K. Kolańczyk, Römisches Recht, Warschau 1973, Staatlicher Verlag der Wissenschaften, 488 S.), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 91, 551-553.Bardach, J. (1965). Nauki historycznoprawne i ich miejsce w systemie kształcenia prawniczego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(2), 327-332.

Bartošek, M. (1966). Řimské právo a socialistická společnost. Praha: Academia.

Baszkiewicz, J. (1975). O modernizacji studiów prawniczych i administracyjnych. Państwo i Prawo, 30(4), 28-37.

Czech-Jezierska, B. (2015). Powojenne losy nauczania prawa rzymskiego w Polsce Ludowej (1944–1989). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, (8), 77-92. DOI: https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.005.3744.

Czech-Jezierska, B. (2017). Miejsce procesu cywilnego w systematyce prawa rzymskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 60(3), 427–448. DOI: https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.427-448. DOI: https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.427-448

Czech-Jezierska, B. (2018). Środowisko romanistyczne wobec „reformy Baszkiewicza” z 1975 roku, In E. Gajda (Ed.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki (pp. 7-25). Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Czech-Jezierska, B. (2019). Milan Bartošek i problem „właściwej metody” w badaniach nad prawem rzymskim. In K. Ciućkowska & J. J. Szczerbowski (Eds.), In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Profesora Bronisława Sitka (pp. 199-225). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Dajczak, W. (2010). Kazimierz Kolańczyk (1915-1982). In J. Strzelczyk (Ed.), Wielcy historycy wielkopolscy (pp. 446-454). Poznań.

Dajczak, W. (2020). Roman law in the period of profound changes. Polish science. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 199-218. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.10 DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.10

Dajczak W. (2021). Wprowadzenie – pół wieku później. In K. Kolańczyk, Prawo rzymskie (pp. 21-25). Warszawa: Wolters Kluwer.

Guarino, A. (1957). Diritto privato romano. Lezioni istituzionali di diritto romano. Napoli: Jovene.

Kaser, M. (1960). Römisches Privatrecht. München: C. H. Beck.

Kodrębski, J. (1995). Najnowsze polskie podręczniki prawa rzymskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 47(1-2), 239-250.

Kolańczyk, K. (1965). Nowy podręcznik rzymskiego prawa prywatnego. Uwagi w związku z pracą Wacława Osuchowskiego, Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(1), 231-255.

Kolańczyk, K. (1970). Über den Bildungswert der römischen Zivilprozesslehre für den sozialistischen Juristen. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, (17), 277-299.

Kolańczyk K. (1971). Stanislas Wróblewski, le "Papinien Polonais" et son "Précis de cours de droit romain" In Studi in onore di Eduardo Volterra Vol. IV (pp. 329-342). Milano: Giuffrè.

Kolańczyk, K. (1973). Prawo rzymskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kolańczyk, K. (2021). Prawo rzymskie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kupiszewski, H. (1981). Znaczenie prawa rzymskiego dla współczesności. Państwo i Prawo, 36(8), 69-80.

Kuryłowicz, M. (2019). Szkic do dziejów tzw. romanistyki marksistowskiej. Z Dziejów Prawa, (12), 933-950. DOI: https://doi.org/10.31261/ZDP.2019.20.52. DOI: https://doi.org/10.31261/ZDP.2019.20.52

Kuryłowicz, M. and Świrgoń-Skok, R. (2018). Systematyka polskich podręczników prawa rzymskiego. In E. Gajda (Ed.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki (pp. 129-153). Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Lesiński, B. (1983). Kazimierz Kolańczyk 1915-1982. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 66(4), 369-373.

Łapicki, B. (1948). Prawo rzymskie. Warszawa: Spółdzielnia wydawnicza „Książka”.

Modrzejewski, J. (1974). K. Kolańczyk, Rzymskie prawo prywatne. Revue historique de droit français et étranger, 52(1), 188.

Nancka, G. (2021). Podręcznik do myślenia. Prawo rzymskie według Kazimierza Kolańczyka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 159-177. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.8. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.8

Nancka, G. (2022). Primum non nocere. Kazimierz Kolańczyk wobec reformy studiów prawniczych z 1975 r. Zeszyty Prawnicze, 22(1), 41-63, DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.03. DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.03

Ohanowicz, A. (1969). II. Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych. Czasopismo Prawno-Historyczne, 21(2), 176-178.

Osuchowski, W. (1962). Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rebro, K. (1975). Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rozwadowski, W. (1983). Kazimierz Kolańczyk 1915-1982. Czasopismo Prawno-Historyczne, 35(2), 237-240.

Schulz, F. (1951). Classical Roman Law. Oxford: Clarendon Press.

Sondel, J. (1976). O współczesnych wartościach prawa rzymskiego. Przegląd Humanistyczny, (8), 85-93.

Szpunar, A. (1969). II. Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród nauk historycznych i prawnych. Czasopismo Prawno-Historyczne, 21(2), 180-185.

Taubenschlag, R. (1955). Rzymskie prawo prywatne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Taubenschlag, R. (1969). Rzymskie prawo prywatne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wiliński, A. (1970). Das Problem einer didaktischen Zusammenarbeit von Romanisten und Zivilisten in den rechtswissenschaftlichen Fakultäten. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, (17), 341-346.

Wiliński, A. (1974). Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie. Czasopismo Prawno-Historyczne, 26(2), 237-241.

Wołodkiewicz, W. (2015). Nauczanie prawa czy przepisów prawnych? Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 233-248. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.12. DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.12

Wróblewski, S. (1916). Zarys wykładu prawa rzymskiego. Część 1. Historya stosunków wewnętrznych Rzymu i źródeł prawa, losy prawa rzymskiego po śmierci Justyniana, nauki ogólne rzymskiego prawa prywatnego. Kraków: Akademia Umiejętności.

Wycisk, F. (1974), Kazimierz Kolańczyk, Prawo rzymskie. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, (91), 551-553.

Downloads

Published

30-12-2022

How to Cite

Nancka, G. (2022). Kazimierz Kolańczyk (1915-1982) and a New Approach to the Teaching of Roman Law in Post-war Poland. Bratislava Law Review, 6(2), 103–112. https://doi.org/10.46282/blr.2022.6.2.290

Issue

Section

Discussion Papers

Categories